de inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting

 

Bron: belastingdienst

 

Veranderingen in 2010

 

 

Bijtelling privégebruik auto

 

Rijdt u in een auto van uw onderneming? En gebruikt u deze auto ook privé? Dan moet u voor dat privégebruik een bedrag bij de winst tellen. Alleen als u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, hoeft u niets bij te tellen. De bijtelling is minimaal 25% van de waarde van de auto.

Voor zuinige auto's geldt een bijtelling van minimaal 20%. Een auto is zuinig als de CO2-uitstoot van de auto:

 

- meer dan 95 gram en niet meer dan 116 gram per kilometer is bij een auto die op diesel rijdt

- meer dan 110 gram en niet meer dan 140 gram per kilometer is bij een auto die niet op diesel rijdt

 

Voor zeer zuinige auto's geldt een bijtelling van minimaal 14%. Een auto is zeer zuinig als de CO2-uitstoot van de auto:

 

- niet meer dan 95 gram per kilometer is bij een auto die op diesel rijdt

- niet meer dan 110 gram per kilometer is bij een auto die niet op diesel rijdt

 

In 2010 is de bijtelling minimaal 0% voor auto's met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer, de zogenoemde nulemissie-auto's. De term 'minimaal' wil zeggen dat de bijtelling hoger kan zijn als de werkelijke waarde van het privégebruik hoger is.

 

Afschrijving

Investeert u in het kalenderjaar 2010 in nieuwe bedrijfsmiddelen? Dan mag u deze bedrijfsmiddelen willekeurig in 2 jaar afschrijven. Dus maximaal 50% in 2010 en 50% in 2011. Dit is een tijdelijke maatregel vanwege de economische crisis.

Voorwaarden

- U gaat in het kalenderjaar 2010 een investeringsverplichting aan of u maakt voortbrengingskosten.

- U mag niet meer afschrijven dan het bedrag van de investeringsverplichting of de voortbrengingskosten, en u moet rekening houden met de restwaarde.

- U moet het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2013 in gebruik nemen.

Belangrijkste uitzonderingen

De volgende bedrijfsmiddelen mag u in ieder geval niet willekeurig afschrijven:

 

- gebouwen

- grond-, weg- en waterbouwkundige werken

- dieren

- immateriële activa (waaronder software)

- bromfietsen, motorrijwielen en personenauto's

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

 

Als u in 2010 een bedrag tussen € 2.200 en € 300.000 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

 

 

Zelfstandigenaftrek

 

Bent u ondernemer en bent u aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar? Dan vindt u in de tabel hierna uw zelfstandigenaftrek in 2010.

Winst

Zelfstandigenaftrek

0 tot € 13.960

€ 9.427

€ 13.960 tot € 16.195

€ 8.764

€ 16.195 tot € 18.425

€ 8.105

€ 18.425 tot € 52.750

€ 7.222

€ 52.750 tot € 54.895

€ 6.593

€ 54.895 tot € 57.220

€ 5.895

€ 57.220 tot € 59.450

€ 5.204

€ 59.450 of meer

€ 4.574

 

De aftrek wordt verhoogd met een startersaftrek van € 2.110 in de volgende situatie:

 

- U was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer.

- U paste in die periode niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek toe.

 

De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst, behalve als u in aanmerking komt voor de startersaftrek. Het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek kan worden verrekend in de volgende 9 jaar.

 

Mkb-winstvrijstelling

In 2010 is de vrijstelling 12% van de winst, nadat u deze hebt verminderd met de ondernemersaftrek. U hoeft niet te voldoen aan het urencriterium om in aanmerking te komen voor de mkb-winstvrijstelling.

 

Oudedagsreserve

Voldoet u aan het urencriterium en bent u aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar? Dan kunt u een deel van de (in een kalenderjaar) behaalde winst toevoegen aan uw oudedagsreserve. Dit betekent dat u dan een bepaald bedrag van de winst mag aftrekken.

De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 12% van de winst, met in 2010 een maximum van € 11.811. De toevoeging vermindert u met de pensioenpremie die u al van de winst hebt afgetrokken. De pensioenpremie is maximaal het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar uitkomt boven de oudedagsreserve aan het begin van het kalenderjaar.

Extra lijfrentepremieaftrek bij stakende ondernemers

Staakt u (een deel van) uw onderneming? Dan is de extra ruimte van de lijfrentepremieaftrek afhankelijk van uw situatie. In de tabel vindt u de maximumbedragen.

Situatie

Extra lijfrentepremieaftrek

  • overdracht door een ondernemer van 60 jaar of ouder
  • overdracht door een invalide ondernemer
  • staken van de onderneming door overlijden

€ 433.053

  • overdracht door een ondernemer van 50 tot 60 jaar
  • overdracht door een ondernemer als de lijfrente-uitkering direct ingaat

€ 216.533

  • overige gevallen

€ 108.272

Verliesverrekening

De voorwaartse verliesverrekening voor het verlies uit werk en woning en het verlies uit aanmerkelijk belang is 9 jaar. Voor onverrekende verliezen uit de jaren 2002 of eerder geldt een overgangsregeling. Deze verliezen kunt u verrekenen tot en met 2011.