het ondernemingsplan

 

Het ondernemingsplan

 

Bron: Koninklijk Horeca Nederland

 

Na de voorbereidingen begint u met het schrijven van uw ondernemingsplan. U zult al gauw merken dat bepaalde zaken die u in de voorbereidingen gedaan heeft, terugkomen in het ondernemingsplan.

 

Voor wie schrijf ik een ondernemingsplan?

 

Een ondernemingsplan schrijft u in eerste instantie voor uzelf. Met het opstellen van een ondernemingsplan krijgt u inzicht in de haalbaarheid van uw idee, de sterke en zwakke kanten en het perspectief op langere termijn. Het dwingt u om te kijken of uw idee wel echt zo goed is. Maar het is ook een houvast voor de toekomst. Daarnaast schrijft u het ondernemingsplan ook voor de bank als u een kredietverstrekking nodig hebt. Op basis van dit plan kan zij bekijken of u in aanmerking komt voor een financiering.

 

Wat staat er in een ondernemingsplan?

 

Het ondernemingsplan moet een overzichtelijk, verzorgd en handzaam document zijn. De tekst mag niet te lang zijn. Wat precies in het ondernemingsplan komt te staan, is natuurlijk afhankelijk van uw idee, uw persoonlijke situatie en het product dat u aanbiedt. Een ondernemingsplan specifiek voor de horeca bestaat uit de

volgende onderdelen:

 

1.       Inleiding

2.       Samenvatting

3.       Persoonsgegevens

4.       Het Marketingplan

5.       Het Productplan

6.       Het Juridisch plan

7.       Het Financiële plan

 

Persoonsgegevens

 

Personalia

 

Naast de naam/adres/woonplaatsgegevens, vermeldt u hier duidelijk wat uw opleidingen en uw werkervaring zijn. Noem alle relevante ervaringen en benadruk waarom juist deze ervaringen van belang zijn voor uw bedrijf. U kunt ook uw Curriculum Vitae bijvoegen in de bijlage.

 

Uw huidige inkomsten

 

Een overzicht van uw eigen financiële positie is van belang bij de financiering van uw toekomstige bedrijf. Voorbeeld:

- Eigen vermogen of achtergestelde lening: in dat geval kunt u een financiering aanvragen bij de bank. De banken zullen wel een eigen inbreng vragen van 25-30 % over het totaal te investeren bedrag.

- Het is mogelijk dat u ooit schulden heeft gehad. Een schuld hebben is niet erg; dit brengt uw aanvraag niet in gevaar. Wat wel voor een gevaar kan zorgen is het hebben van betalingsachterstanden. In het ergste geval kan dit duiden op wanbetaling. De bank verleent u in dit geval geen financiering. Houdt er rekening mee dat de bank nagaat of uw geregistreerd bent bij de BKR in Tiel.

 

Motivatie & ondernemerskwaliteiten

 

Als eerste geeft u weer waarom u horecaondernemer wilt worden. Is het een jongensdroom om een eigen bedrijf te beginnen of denkt u dat u het gat in de markt heeft gevonden? Tevens beschrijft u wat uw doelstellingen zijn, wilt u er rijk van worden of juist niet? Daarnaast maakt u een sterkte zwakte analyse van uw ondernemerskwaliteiten. Belangrijk is vooral een oplossing aan te geven voor uw zwakke punten.  

 

Het marketingplan

 

 

In het marketingplan geeft u weer hoe u inspeelt op de markt. Aan de hand van de verschillende analyses kunt u keuzes verantwoorden die u heeft gemaakt. Het volgende staat in een marketingplan

 

Externe analyse

 

De externe analyse wordt gemaakt op basis van de externe omgeving. De externe omgeving zijn alle invloeden van buitenaf die niet beheersbaar zijn. Uit de externe omgeving kunt u alle kansen en bedreigingen halen die van toepassing zijn op uw bedrijf. De externe omgeving is te onderzoeken aan de hand van een viertal analyses:

*       Analyse van de trends en ontwikkelingen in markt

*       Concurrentieanalyse

*       Omgevingsanalyse

*       Afnemersanalyse

 

Interne analyse

 

De interne analyse geeft weer wat u als bedrijf doet om in te spelen op de kansen en bedreigingen die u eerder heeft onderzocht. Dit kunt u doen aan de hand van de marketingmix, ook wel de 6 P’s genoemd. Daarna beschrijft u de bedrijfsformule. 

 

Confrontatiematrix

 

Bij de confrontatiematrix worden alle sterktes, zwakten, kansen en bedreigingen uit de SWOT analyse met elkaar geconfronteerd. Uit de confrontatiematrix worden een aantal conclusies (aandachtspunten) getrokken die de basis vormen voor de rest van het marketingplan

 

Strategisch plan

 

Met behulp van de SWOT-analyse en de confrontatiematrix gaat u het strategische gedeelte van het marketingplan opstellen. Oftewel: Wat gaat u in de toekomst doen?

 

*       Visie & Missie

*       Doelgroepbepaling

*       Ondernemingsdoelstellingen

*       Positionering

*       Omzetprognose

 

 

Het productplan

 

 

Het productplan is de uitwerking van het marketingplan en de onderbouwing van het financiële plan. Per bedrijfsactiviteit beschrijft u kort en bondig wat u gaat doen en waarom u dat gaat doen. Zorg dat het geen dagboekverhaal wordt maar een kort en krachtig zakelijk document. Belangrijk is per hoofdstuk de financiële consequenties te noemen.

Kamers

Dit is alleen van toepassing als u kamers gaat exploiteren. U geeft hier een beschrijving van de kamers met de kamertypes en prijzen. Ook geeft u een korte opsomming van de faciliteiten en omschrijft u de inrichting van uw kamers, de receptie en alle algemene ruimtes, zoals een lounge. Indien van toepassing geeft u hier ook de prijzen weer. Belangrijk is bovendien hoe de huishouding en het linnen worden geregeld en hoe u dat aanpakt.

Financiële consequenties

Bij de financiële consequenties laat u zien hoe u aan de kameromzet komt. De omzet bepaalt u door eerst het aantal kamerovernachtingen te berekenen; aantal kamerovernachtingen = aantal beschikbare kamers x aantal dagen x bezettingspercentage. Daarna kunt u de omzet berekenen: omzet = gemiddelde kamerprijs x aantal kamerovernachtingen. Er zijn verschillende kengetallen waarmee u uw gegevens kunt vergelijken. Geef ook een verklaring waarom uw bedragen hoger of lager uitkomen.

Food & Beverage

U splitst dit hoofdstuk in keuken en restaurant. In het restaurantgedeelte komt naar voren hoeveel stoelen u heeft en hoe de inrichting van uw restaurant eruit ziet. In het keukengedeelte beschrijft u het productieproces, de inkoop en het voorraadbeheer. Ook geeft u een voorbeeld van het menu.

Financiële consequenties

Als eerste beschrijft u aan de hand van kostprijsberekening hoe uw verkoopprijs tot stand is gekomen. U vertelt daarna hoeveel gasten u verwacht en wat de gemiddelde besteding van deze gasten is. Splits dit in omzet beverage en omzet food.

Zalen

Bij de beschrijving van de zalen komen de capaciteit en de tarieven van de zalen naar voren. Daarnaast vertelt u waar uw zalen geschikt voor zijn. Is het mogelijk speciale arrangementen te boeken en verzorgt u ook catering?

Financiële consequenties

Ook hier geeft u aan hoe u aan de omzet komt. Als eerste bepaalt u hoe vaak u een zaal gaat verhuren en wat de gemiddelde verhuurprijs is. De gemiddelde verhuurprijs x het aantal keren verhuurd = de omzet zalen.

Bouw & inrichting

In het hoofdstuk Bouw & Inrichting beschrijft u de benodigde capaciteit van uw horecabedrijf en geeft u een samenvatting van het Programma van Eisen. U kunt hierbij als uitgangspunt het voorbeeld Programma van Eisen gebruiken. Vervolgens beschrijft u het exterieur en interieur van uw horecabedrijf en u voegt een bouwtekening toe.

Financiële consequenties

Alle investeringen die u moet doen voor bouw en inrichting, vermeldt u in de investeringsbegroting. Denk hierbij aan uw bedrijfspand en de verbouwingskosten, maar ook aan de aanschaf van machines, installaties, apparatuur en inventaris. Belangrijk is dat u in het productplan verklaart hoe u aan de investeringsbedragen komt en waar de investeringen voor nodig zijn.

Personeel

Hier beschrijft u het aantal personeelsleden dat u nodig heeft en de functies van deze personeelsleden. Vervolgens geeft u de personeelsopbouw voor de komende drie jaar weer. Hoeveel FTE’s heeft u per afdeling en hoe verandert dit in de loop der jaren? Het maken van roosters kan u hierbij helpen. U kunt hiervoor het roosterprogramma downloaden. Tevens geeft u een beschrijving van uw personeelsbeleid.

 

 

Het juridisch plan

 

 

In het juridisch plan komen alle aspecten die te maken hebben met regels en vergunningen naar voren. Tevens noemt u hier de verzekeringen en algemene voorwaarden.

 

Rechtsvorm

 

Als eerste noemt u de rechtsvorm waaronder u uw bedrijf gaat exploiteren.Een aantal zaken is daarbij van belang. Start u alleen of gaat u samenwerken met anderen? Wat wordt bij de samenwerking door de partijen ingebracht: arbeid, goederen, goodwill of geld? Ook de rol van het privé-vermogen en het type belastingen dat wordt geheven, zijn van invloed op die keuze.

 

Vergunningen

 

Hier vindt u een overzicht van de vergunningen die u nodig heeft. De bank zal graag zien dat u de vergunningen rond heeft want anders is uw concept op drijfzand gebouwd. Immers, uw plan mag nog zo mooi zijn, als u niet open kunt dan verdient u geen geld. 

 

Belasting & Administratie

 

Hieronder geeft u de adresgegevens van degene die uw administratie gaat voeren. Tevens vermeldt u wat de frequentie is van de verslagen die u gaat ontvangen over uw bedrijfsprestaties.

 

Verzekeringen

 

Vermeld de verzekeringen die u denkt te gaan afsluiten of die u al heeft. Voorbeelden:

*       Brand- en aanverwante verzekeringen

*       Bedrijfsaansprakelijkheidverzekering

*       Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

*       Ziektekostenverzekering

*       Levensverzekeringen

Meestal wenst de financierende bank dat u de bedrijfsverzekeringen via hun eigen kanalen invult. U zult voor uzelf moeten afwegen welke verzekeringen u echt nodig heeft en welke kosten u eventueel zelf kunt dragen. In praktijk kunt u bijvoorbeeld relatief kleine kosten, bijvoorbeeld glas, ook zelf dragen. 

 

Algemene voorwaarden

 

Zorg voor zorgvuldig opgestelde algemene voorwaarden welke niet in strijd zijn met de wet. U kunt bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van Koninklijke Horeca Nederland (de UVH) nemen en op basis hiervan uw eigen algemene voorwaarden maken. Om problemen te voorkomen  moet u er voor zorgen dat de algemene voorwaarden makkelijk toegankelijk zijn voor uw potentiële gasten.

 

 

Het financiële plan

 

 

Het financiële gedeelte van het ondernemingsplan is het allerbelangrijkste. Hieruit is te concluderen of uw bedrijf een realistische kans van overleven heeft. In een financieel plan komen verschillende onderdelen aan bod.

 

Investeringsbegroting

 

Als u een bedrijf start, moet u een overzicht maken van alle zaken die u nodig heeft en de prijs daarvan. Dit overzicht is een investeringsbegroting. Investeren wil zeggen dat u bedrijfsmiddelen aanschaft. Uitgaven die voortkomen uit de bedrijfsvoering (exploitatie), zijn geen investeringen maar kosten. Die vindt u terug op de exploitatiebegroting.

 

Financieringsbegroting

 

In de financieringsbegroting geeft u met welke middelen u de investeringen gaat financieren. Dit kan met eigen vermogen of met vreemd vermogen. Het totaal van de investeringen is gelijk aan het totaal van de financiering.

 

Exploitatiebegroting

 

Met de opstelling van de exploitatiebegroting zet u omzet, kosten en winst op een rij. U moet kunnen beoordelen of de omzet voldoende is om de bedrijfskosten te dekken, uw privé-uitgaven te doen en leningen af te lossen.

 

Liquiditeitsbegroting

 

Dit is een inschatting van de kredietschommelingen in de komende maanden. Voordeel is dat u weet op welk moment u krap zit en wellicht een kortlopend krediet nodig heeft. Dat kunt u dan op tijd regelen.

 

Specificatie privé

 

Zet voor de start van uw bedrijf uw privé-uitgaven en -inkomsten nauwkeurig op een rij en scheid deze van zakelijke geldstromen. Heeft u een eenmanszaak of bent u vennoot in een VOF, dan moet u uw privé-uitgaven kunnen doen uit de netto winst. Is uw bedrijf een rechtspersoon, zoals een BV, dan ontvangt u als directeur van de onderneming een salaris op kosten van de rechtspersoon.

 

Bijlage: Begrippenlijst financieel plan

 

Verklaring van begrippen met betrekking tot investeringsbegroting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting en andere begrippen in een financiele deel van een ondernemingsplan.

 

Investeringsbegroting

vaste activa

Bedrijfsmiddelen waarover u langer dan een jaar beschikt.

 

openings- en aanloopkosten

Openings- en aanloopkosten zijn, zoals de naam al zegt, kosten die u maakt bij het starten van uw bedrijf. Voorbeelden zijn: afsluitkosten kredieten, notaris, accountant, advieskosten, kosten van marktonderzoek, drukwerk, telefoonkosten, personeelskosten (gemaakt vóór de opening van uw bedrijf) en levensonderhoud eerste maanden.

 

goodwill

Een ondernemer ziet goodwill vaak als beloning voor de vele uren die hij in zijn zaak heeft gestoken. Goodwill is echter een vergoeding voor de toekomstige mogelijkheden om overwinst te maken. Om de goodwill te bepalen, moet de verkoper van het bedrijf van het bedrijfsresultaat het ondernemersloon en een vergoeding voor het vermogen aftrekken. Houdt u er rekening mee dat iedere bepaling van goodwill in hoge mate subjectief is.

 

vlottende activa

Bedrijfsmiddelen waarover u korter dan een jaar beschikt.

 

voorraden

De voorraden bestaande uit bijvoorbeeld keukengrondstoffen, dranken, benodigdheden voor uw bedrijf zoals decoratie, drukwerk, schoonmaakmiddelen, enz.

 

debiteuren

Vorderingen op gasten wegens verkopen op rekening

 

liquide middelen

Dit zijn kas / bank / giro; oftewel de bedragen die u in kas heeft of op rekening heeft staan (om kleine uitgaven te doen).

 

diverse onvoorzien

Houdt u altijd een bedrag achter de hand voor onvoorziene uitgaven!

 

voorfinanciering BTW

Alle bedragen die u op de investeringsbegroting opneemt, zijn exclusief BTW. U moet er wel rekening mee houden dat u BTW over de investeringen moet betalen; daarom neemt u dit bedrag in de begroting op.

 

 

Financieringsbegroting

 

achtergestelde leningen

Dit zijn leningen waarbij de geldgever bereid is om één of meer verschaffers van vreemd vermogen voorrang te verlenen bij het nakomen van rente- en aflossingsverplichtingen. Achtergestelde leningen zijn risicodragend en hebben daardoor het karakter van eigen vermogen.

 

vreemd vermogen op lange termijn

Dit zijn langlopende leningen om onroerende zaken (zoals een bedrijfspand) te financieren. De looptijd is langer dan 10 jaar, meestal 20 tot 25 jaar.

 

vreemd vermogen op middellange termijn

Middellange leningen om inventaris, machines en vervoermiddelen te financieren (de looptijd varieert van 1 - 10 jaar)

 

onderhandse leningen

Deze worden verstrekt door institutionele beleggers, zoals levensverzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, en door particulieren.

 

leaseverplichtingen

De twee meest voorkomende vormen: - financiële lease: eigenlijk is dit een geldlening voor de aanschaf van een bedrijfsmiddel. Het bedrijfsmiddel wordt eigendom van de onderneming.
- Operationele lease: dit is een geldlening voor de aanschaf van een bedrijfsmiddel. Het bedrijfsmiddel wordt geen eigendom van de onderneming, maar wordt gehuurd van de leasemaatschappij. De leasemaatschappij doet dan ook onderhoud.

 

Borgstellingsregeling MKB krediet

De borgstellingsregeling MKB krediet is interessant als u gaat investeren en u een kredietverlenende instelling (bijvoorbeeld de bank) onvoldoende zekerheden kunt geven.

 

lening BBZ

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

 

vreemd vermogen op korte termijn

Er is sprake van vreemd vermogen op korte termijn als u verwacht dat u het geld, dat u nodig heeft, binnen korte tijd weer kunt aflossen. Oftewel: leningen en kredieten met een looptijd die korter is dan 1 jaar

 

rekening-courant krediet

Met een rekening-courant kunt u tot een bepaald bedrag rood staan (de kredietlimiet).

 

crediteuren

Crediteuren verstrekken leverancierskrediet voor enkele weken of maanden, afhankelijk van de aard van de goederen.

 

 

Exploitatiebegroting

 

profit centers

Dit zijn de afdelingen voor de schermen ofwel de afdelingen waar u omzet genereert (kamers, restaurant, zalen).

 

inslag

Inkoopwaarde van de omzet

 

bruto bedrijfsresultaat

Omzet minus de directe exploitatiekosten

 

service centers

Dit zijn de afdelingen “achter de schermen”; de afdelingen waar u niet direct omzet genereert (administratie, directie, technische dienst en sales).

 

operationeel bedrijfsresultaat

Omzet - totale exploitatiekosten

 

 

kapitaallasten

Vaste lasten

 

netto bedrijfsresultaat

Omzet minus kosten

 

inkomstenbelasting

Deze belasting wordt geheven over het persoonlijk inkomen van natuurlijke personen (als u bijvoorbeeld een eenmanszaak of VOF exploiteert).

 

vennootschapsbelasting

Deze belasting wordt geheven over het belastbare bedrag, oftewel het fiscale resultaat (als uw bedrijf een Besloten Vennootschap is).

 

 

Toetsing betalingscapaciteit

 

cash flow

Netto bedrijfsresultaat plus afschrijvingen

 

 

Liquiditeitsbegroting

 

subsidiesen premies

Welke subsidies zijn er voor starters?

 

Overig

 

rentabiliteit

Maakt uw bedrijf voldoende winst om rente en aflossing te kunnen betalen? Hiervoor stelt de bank een taakstellende begroting op die laat zien hoe groot de omzet minimaal moet zijn om aan uw verplichtingen (inclusief privé-uitgaven) te kunnen voldoen. Deze berekening wordt vergeleken met de begroting die u indient.

 

solvabiliteit

De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen in uw bedrijf. Dit kengetal geeft aan in welke mate uw bedrijf op langere termijn aan de schulden zal kunnen voldoen.