Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Horecatoppanden.nl

 

1. Algemeen;

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Horecatoppanden.nl en de natuurlijke persoon of reseller.

 

1.2 De consument verklaart voor nu en alsdan kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en volledig akkoord te gaan en in te stemmen met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Afwijken van deze algemene voorwaarden is uitgesloten. De algemene voorwaarden van de consument/ contractant worden uitgesloten en kunnen nimmer toepasselijk zijn.


1.3 Horecatoppanden.nl is gerechtigd haar algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen, waarbij deze, na bekendmaking op haar website, onmiddellijk van toepassing zijn.


1.4 In het geval een bepaling van deze algemene voorwaarden vernietigd wordt door de Rechter, zal het algemene recht/ wet in de plaats treden van deze bepaling, en zal zulks de geldigheid van alle overige bepalingen niet aantasten. De consument/ contractant zal zich niet kunnen beroepen op administratieve c.q. kennelijke fouten/ vergissingen, ook niet met betrekking tot de looptijd, registraties en termijnen, als vermeld op de factuur.


1.5 De consument/ contractant dient Horecatoppanden.nl binnen 24 uur, bij aangetekend schrijven, in kennis te stellen van mogelijk disfunctioneren, of storing, van de verbindingen en dient de vermeende aansprakelijkheid van Horecatoppanden.nl te melden. Horecatoppanden.nl behoudt zich een redelijke termijn voor met betrekking tot herstel c.q. reparatie. Indien Horecatoppanden.nl met betrekking tot de reparatie c.q. herstel, afhankelijk zal zijn van derden dan zal Horecatoppanden.nl zich kunnen beroepen op overmacht. Niet melding van de storing of disfunctioneren doet de consument/ contractant ieder recht op schadevergoeding verliezen. Een schadevergoeding kan nimmer meer belopen dan het met betrekking tot het account, voor de duur van de storing, gefactureerde bedrag excl. BTW, met een maximum ad € 500,-.


1.6 Horecatoppanden.nl is gerechtigd de specificaties van leveringen tussentijds te wijzigen. Uitsluitend bij een aanmerkelijke vermindering van de levering kan aanpassingen van het verschuldigde maandelijkse abonnement bedrag verzocht worden.

 
1.7 Copyright en andere "tools" of zaken die Horecatoppanden.nl ter beschikking heeft gesteld van de consument/ contractant, zijn en blijven eigendom van Horecatoppanden.nl. Op geen enkele wijze, ook niet op de grond van langdurig gebruik en/of bezit, kan de consument/ contractant aanspraak maken op de eigendom van de voornoemde zaken. Nabootsing is evenmin toegestaan.

1.8 Horecatoppanden.nl spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Beide partijen erkennen echter dat het technische onmogelijk is om alle storingen te vermijden. Horecatoppanden.nl zal storingen, met inachtneming van het hiervoor daaromtrent bepaalde, zo spoedig mogelijk verhelpen.

1.9 De Diensten en aanvullingen worden aangeboden met gebruik making van netwerken/ telecommunicatie netwerken, van derden. Alle apparatuur en/of bekabeling, die ten behoeve van het gebruik van de diensten en te rekenen vanaf het aansluitpunt van de PC, die door derden worden gebruikt valt buiten de verantwoordelijkheid van Horecatoppanden.nl. De consument/ contractant is zelf verantwoordelijk voor het correct functioneren van (zijn) (haar) programmatuur en/of apparatuur. Horecatoppanden.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het functioneren van "tools" en/of software van derden noch op apparatuur van de consument/ contractant, noch op haar eigen servers.
 

2. Overeenkomst/ contract, aanvraag en acceptatie;


2.1 Horecatoppanden.nl zal per ommegaande, per e-mail, de ontvangst van een aanvraag per e-mail, bevestigen. Vanaf dat moment komt er een voorwaardelijk overeenkomst tot stand en kunnen de door Horecatoppanden.nl aangeboden diensten in gebruik worden genomen.

 
2.2 Horecatoppanden.nl is gerechtigd om de in gebruik name alsnog te beëindigen en te blokkeren indien één van de omstandigheden van artikel 2.7 zich voordoet. Indien de voorwaardelijk overeenkomst wordt beëindigd is de aanvra(a)g(er)(ster) de, voor de duur van de voorwaardelijke overeenkomst verschuldigde, abonnementsvergoeding verschuldigd aan Horecatoppanden.nl, alsmede de vergoeding voortvloeiende uit het gebruik van het netwerk  en aanvullende diensten.


2.3 De Voorwaardelijke overeenkomst wordt omgezet in een overeenkomst, vanaf de dag dat de eerste betaling Horecatoppanden.nl heeft bereikt. Horecatoppanden.nl is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen en het gebruik te blokkeren, indien zich één van de omstandigheden van artikel 2.7 zich voordoet. Horecatoppanden.nl zal nimmer verplicht kunnen worden om reeds betaalde abonnementsgelden te restitueren. Horecatoppanden.nl hanteert driemaandelijkse- half jaar- en jaarabonnementen.

2.4 Het abonnementsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd. Bij non-betaling zal op de eerste dag van de abonnementstermijn, zonder enige waarschuwing, de dienst worden geblokkeerd, zulks onverminderd het recht van Horecatoppanden.nl om alsnog betaling en schadevergoeding te vorderen.


2.5 De overeenkomst eindigt na tijdig opzeggen. De opzegtermijn voor alle overeenkomsten, 3 maandelijkse- half jaar- en jaarabonnementen zijn vastgesteld op 1 maand voor de einddatum van de overeenkomst. Als de opzegtermijn word overschreden  volgt er een automatische verlenging van 3 maanden, met bijbehorende betalingsplicht voor de consument/ contractant.


2.6 De overeenkomst kan niet door consument/ contract worden overgedragen aan derden, noch tegen betaling, noch zonder betaling. Overdracht van de login code aan derden houdt automatisch, van rechtswege, de beëindiging van de overeenkomst in, zonder dat Horecatoppanden.nl tot enige restitutie van abonnementsgelden verplicht zal zijn.


2.7 Horecatoppanden.nl is gerechtigd om met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te beëindigen;
- Wanneer de consument/ contractant handelingsonbekwaam is, of de gevraagde     gegevens op het aanvraagformulier onjuist heeft ingevuld, of opzettelijk misbruik maakt van de diensten aangeboden door Horecatoppanden.nl                

- Wanneer de consument/ contractant een, in deze algemene voorwaarden, gestelde verplichting niet of niet naar behoren nakomt en/of dat aannemelijk is dat (hij) (zij) een gestelde verplichting niet na zal komen.
- Wanneer de consument/ contractant niet (haar) (zijn) financiële verplichtingen jegens Horecatoppanden.nl, of een aan haar gelieerde onderneming, niet of niet naar behoren is nagekomen.

2.8 Horecatoppanden.nl zal nimmer verplicht kunnen worden tot restitutie van abonnementsgelden die verschuldigd zijn. Ook niet bij tegenvallende resultaten, of indien er reeds een partner is gevonden, of indien enige voorwaarde is overtreden of indien Horecatoppanden.nl gedurende een korte of langere tijd niet of, gedeeltelijk niet, bereikbaar is.

 

2.9 Betalingen kunnen uitsluitend rechtsgeldig gescheiden met gebruikmaking van de eigen gegevens van consument/ contractant. Indien consument/ contractant creditcard gegevens van derden gebruikt dan zal Horecatoppanden.nl daar onherroepelijk aangifte van doen bij de politie.

 

3. Overmacht;

 

3.1 Horecatoppanden.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die haar niet zijn toe te rekenen, zoals (maar niet limitatief) nationale- of internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, enige overheidsmaatregelen, arbeidsongeregeldheden onder eigen personeel of onder personeel van derden, boycot acties, onvolkomenheden of tekortkomingen aan de zijden van derden waar Horecatoppanden.nl van afhankelijk is, elektriciteitsstoringen, internetstoringen, telefoonstoringen, datacommunicatiestoringen, storingen die buiten de macht van Horecatoppanden.nl liggen, apparatuurstoringen zowel van Horecatoppanden.nl alsook van afhankelijke derden, etc., etc.

 

3.2 In het geval Horecatoppanden.nl, wegens een haar niet toerekenbare tekortkoming, langer dan een aaneen gesloten periode van twee maanden, niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst, middels een schriftelijke verklaring, op te zeggen, zulks zonder dat Horecatoppanden.nl tot restitutie van abonnementsgelden gedwongen kan worden.

 

3.3 Horecatoppanden.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de verspreiding van met enig virus geïnfecteerde informatie.

3.4 Horecatoppanden.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden, wel of niet abonnee, die zich toegang verschaffen tot de site of e-mail en die zich informatie van abonnees verschaffen en/of die informatie van abonnees wijzigen, dan wel aanvullen.

 

3.5 Horecatoppanden.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor informatie, in beeld, geschrift of geluid, geplaatst door hackers, onbevoegden of members. De consument/ contractant aanvaardt, door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden, het risico om met obsceen en/of beledigd materiaal/informatie geconfronteerd te worden. Horecatoppanden.nl is niet altijd in staat om dit te voorkomen en zulks voorval dient onder overmacht begrepen te worden.

 

4. Betalingen;

 

4.1 Voor de abonnementsgelden geld een betalingstermijn van 14 dagen na verzenden van de factuur. Indien een betaling niet tijdig is ontvangen door Horecatoppanden.nl dan zal de aansluiting na aflopen van de betalingstermijn geblokkeerd worden, zulks onverminderd het recht van Horecatoppanden.nl in rechte betaling te vorderen.

 

4.2 Bij niet tijdige betaling zal de consument/contractant, zonder dat een in gebreke stelling vereist zal zijn, in verzuim komen. Vanaf de dag dat consument/ contractant in verzuim is zal de contractuele rente, tot aan de dag der algehele voldoening, verschuldigd zijn. De contractuele rente bedraagt, conform de EU richtlijnen "betalingsmentaliteit", 1,5% per maand en kan door Horecatoppanden.nl, middels publicatie op haar website, verhoogd worden.


4.3 Bij niet tijdige betaling zal de consument/ contractant de buitengerechtelijk kosten, welke op 10% van de hoofdsom met een minimum van € 50,- worden gesteld, verschuldigd worden. Daarnaast en daarenboven, zal consument/ contractant de kosten verschuldigd worden van het door Horecatoppanden.nl ingeschakelde incassobureau, vermits deze kosten in redelijkheid worden gemaakt en beperkt worden tot maximaal een vijfvoud van de openstaande vordering.

4.4 Horecatoppanden.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om na volledige betaling van haar vordering een heraansluiting te weigeren.