vergunningen etc.

Overzicht van vergunningen en wet- en regelgeving die van belang zijn:

Bron: Koninklijke Horeca Nederland en Kamer van Koophandel

 

bron; Koninklijke Horeca Nederland en Kamer van Koophandel  

 

-          Drank- en horecavergunning

-          Eisen sociale hygiëne

-          Vestigingsvergunning

-           Gemeentelijke vergunning

-          Overlast- of exploitatievergunning

-          Gebruiksvergunning    

-          Bouwvergunning

-          Speelautomaten

-          Geluids- en/of beeldopnamen

-          Reclamevergunning

-          Terrasvergunning

-          Voedsel- en warenautoriteit

-          Haccp en de hygiëne code

-          Wet milieubeheer horeca

-          Bestemmingsplan

-          Bedrijfschap horeca

 

Drank- en Horecavergunning

 

Horecabedrijven die alcoholhoudende drank willen schenken (natte horeca) moeten  een Drank- en Horecavergunning (DHW-vergunning) hebben.

 

 

Deze vergunning is noodzakelijk als u:

-          alcoholhoudende drank schenkt én;

-          de gasten deze dranken in het bedrijf of bv. op het terras nuttigen én;

-          hiervoor betaling ontvangt.

Een cafetaria dat uitsluitend blikjes bier om mee te nemen verkoopt heeft geen Drank- en Horecavergunning nodig. Slijterijen hebben een andere Drank- en Horecavergunning nodig. In kleine gemeentes mag u een slijterij soms met een cafébedrijf  combineren.

Om een Drank- en Horecawetvergunning te krijgen moet ook uw pand aan de zogenaamde inrichtingseisen voldoen. Deze hebben o.a. betrekking op:

-          aanwezigheid van een dames- en herentoilet, door minimaal twee deuren gescheiden van de publieksruimte (horecalokaliteit);

-          grootte van de publieksruimte;

-          verlichtingssterkte in de publieksruimte;

-          ventilatiecapaciteit in de publieksruimte.

De Drank- en Horecavergunning moet u aanvragen bij de gemeente. De Drank- en Horecavergunning is persoonsgebonden; u kunt hem dus niet overnemen van de vorige eigenaar.

 

Eisen sociale hygiëne

 

Volgens de wet moet er steeds een beheerder of bedrijfsleider (leidinggevende) aanwezig zijn die aan de eisen van Sociale Hygiëne voldoet.

Als u ruimere openingstijden heeft, zult u dus al snel meerdere leidinggevenden op de Drank- en Horecavergunningmoeten laten vermelden. Als dan door personeelswisselingen nieuwe leidinggevenden gaan optreden zult u hiervoor uw vergunning steeds moeten laten vernieuwen. U moet zelf ook voldoen aan de eisen van sociale hygiëne; bij een vennootschap onder firma betekent dit bijvoorbeeld dat alle vennoten aan deze eisen moeten voldoen.

Op de volgende manieren kunt u voldoen aan de eisen van Sociale Hygiëne:

-          diploma Sociale Hygiëne;

-          u stond op 1-1-1996 als beheerder of bedrijfsleider op een Drank- en Horecavergunning;

-          u heeft een Verklaring Sociale Hygiëne, afgegeven door het SVH Onderwijscentrum Horeca in Zoetermeer. Het SVH geeft deze verklaring af als:

*       - u beschikt over het oude Diploma Vakbekwaamheid Cafébedrijf of Restaurantbedrijf;

*       - u beschikt over een voor 1-1-1996 door het Bedrijfschap Horeca afgegeven verklaring van vakbekwaamheid.

 

*        

Naast de eisen van Sociale Hygiëne moeten de leidinggevenden en ondernemer(s) ook voldoen aan zedelijkheidseisen (bv. geen veroordeling wegens rijden onder invloed gedurende laatste 5 jaar) en de minimale leeftijd van 21 jaar te hebben.

Daarnaast moet het bedrijfspand voldoen aan een aantal inrichtingseisen, onder andere op het gebied van veiligheid, hoogte (tenminste 2.40m), de inrichting heeft tenminste één horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van tenminste 35 m²), verlichting, ventilatie en sanitaire voorzieningen (toiletten m/v gescheiden, een voorportaal). Die eisen vindt u in het Besluit Eisen Inrichtingen DHW van 11 oktober 2000.

 

Vestigingsvergunning


Voor een horecabedrijf heeft u géén vestigingsvergunning meer nodig: u hoeft dus ook niet aan de eisen van Algemene OndernemersVaardigheden of Horeca Ondernemers Vaardigheden te voldoen. Uiteraard is het altijd aan te raden dat u leert met administratieve zaken om te gaan.

 

Gemeentelijke vergunningen


Gemeentes hebben in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vaak ook nog eigen vergunningen om een horecabedrijf te mogen exploiteren. Aangezien de vergunningstelsels per gemeente verschillen is het moeilijk om aan te geven welke vergunningen u nodig heeft. Informeer daarvoor bij uw gemeente. 

Een overzicht van veel voorkomende gemeentelijke vergunningen:

-          Overlast- of exploitatievergunning

-          Gebruiksvergunning

-          Bouwvergunning

-          Aanwezigheidsvergunning speelautomaten

 

 

Overlast- of exploitatievergunning

 

Deze vergunning regelt een aantal zaken die te maken hebben met mogelijke overlast uw bedrijf voor de omgeving.

De gemeente kan hierin eisen stellen aan de leidinggevenden of aan de bedrijfsvoering (bv. toezicht op straat). Indien de gemeente vreest voor ernstige verstoring van de openbare orde kan zij op grond van deze regelingen zelfs opening van het bedrijf verbieden of het bedrijf tijdelijk sluiten. De gemeente kan met een dergelijke vergunning bv. ook droge horecabedrijven (die geen Drank- en Horecavergunningnodig hebben) dezelfde eisen aan leidinggevenden en inrichting opleggen als de natte horecabedrijven.

 

Gebruiksvergunning

 

Het Gebruiksbesluit regelt de veiligheid van de bezoekers in het bedrijf. Met name brandvoorschriften spelen hierbij een grote rol. De gebruiksvergunning is vervangen door landelijke regels over brandveiligheid.

In 80 procent van de gevallen komen algemene regels voor bouwwerken in combinatie met een meldingsplicht. De oude gebruiksvergunningplicht voor bouwwerken waarin meer dan 50 personen tegelijk verblijven, is niet meer noodzakelijk. Een gebruiksvergunning is alleen nog nodig voor de meest risicovolle vormen van gebruik, bijvoorbeeld kinderdagverblijven, basisscholen en hotels en tehuizen met meer dan 10 bedden.

Na een gebruiksmelding, die minstens vier weken voor ingebruikname van bijvoorbeeld een horecapand moet worden gedaan, kan de gemeente of brandweer ter plekke preventief controleren of het bouwwerk en het gebruik daarvan inderdaad aan de gestelde brandveiligheidseisen voldoen.

Hotels hebben vanaf 10 bedden hebben nog wel een gebruiksvergunning nodig. De gebruiksvergunning vraagt u aan bij de gemeente. In de gebruiksvergunning staan zaken die de veiligheid van bezoekers moeten garanderen, met name gelet op brandgevaar.

In principe is dit een zakelijke vergunning. Dat betekent dat als u een zaak voerneemt u de bestande vergunning (bij ongewijzigde exploitatie!) zo over moet kunnen nemen. In praktijk is de wisseling van eigenaar voor gemeentes vaak aanleiding om alles nog eens goed te bekijken. Vraag bij een overname ALTIJD naar de gebruiksvergunning, desnoods bij de gemeente. 

Omdat het een gemeentelijke vergunning is kunnen de eisen variëren. Een paar veelvoorkomende eisen in de gebruiksvergunning:

-          voorschriften over aanwezigheid en onderhoud van brandblusapparatuur

-          voorschriften over brandwerendheid van constructie en bouwmaterialen;

-          voorschriften over preventieve behandeling van materialen en versieringen;

-          voorschriften over noodverlichting en -signalering;

-          bij hotels voorschriften over automatische doorverbinding van alarm naar de brandweer;

In principe wordt de ontruimingsprocedure bij noodgevallen al geregeld via uw Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en uw Bedrijfshulpverlening. Soms zegt de gebruiksvergunning hier ook nog iets over.

 

 

Wanneer is een gebruiksvergunning nodig?
Een gebruiksvergunning is nodig als er sprake is van grotere risico’s. Bijvoorbeeld wanneer er grote groepen mensen gelijktijdig gebruikmaken van een pand of bij aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Een gebruiksvergunning is vereist in bouwwerken of inrichtingen waarin:

 1. meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn;
 2. bedrijfsmatig gevaarlijke stoffen worden opgeslagen zoals aangegeven in de Regeling Bouwbesluit 2003;
 3. aan meer dan vier personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden gegeven;
 4. aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft;
 5. aan meer dan vier personen woonverblijf zal worden verschaft, anders dan een huishouden per woning. Bijvoorbeeld een kamerverhuurbedrijf.

Daarnaast mogen gemeenten aanvullende voorwaarden en eisen stellen, deze kunt u bij de betreffende gemeente kosteloos opvragen.

Geldigheid gebruiksvergunning
De vergunningsplicht geldt voor nieuwbouw, voor bestaande bouw en voor tijdelijke bouwwerken. Soms kan de vergunningsplicht ontstaan bij wijziging van het gebruik.

Voor nieuwbouw of bij wijziging van het gebruik van een bestaand pand moet u de vergunning aanvragen vóór de ingebruikname van het pand. Voor bestaande bouwwerken zal de gemeente de eigenaren of huurders van vergunningplichtige gebouwen aanschrijven en bezoeken.

Procedure en bezwaar
Informeer bij de gemeente waar u bent gevestigd of zich gaat vestigen of u in aanmerking komt voor een gebruiksvergunning. De aanvraagformulieren kunt u bij de gemeente opvragen. In de Bouwverordening wordt aangegeven aan welke eisen de aanvraag moet voldoen. De behandeling van de aanvraag duurt 13 weken.

Burgemeester en wethouders kunnen de gebruiksvergunning weigeren of verlenen onder voorwaarden. Bent u het niet eens met het besluit of de voorwaarden, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. De brandweer controleert de naleving van de gebruiksvergunning.

 

Bouwvergunning

 

Als u nieuw gaat bouwen of een bestaand pand gaat verbouwen zult u een bouwvergunning nodig hebben. U vraagt deze aan bij de gemeente. In eerste instantie zullen uw plannen binnen de voorschriften van het bestemmingsplan moeten passen.

In de voorschriften van het bestemmingsplan staan regels voor welke soort gebouwen (bv. wel horeca of niet horeca, welke soort horeca), hoogte, bebouwingspercentage, afstand tot de straat enz. Daarnaast zal in de meeste gevallen nog een beoordeling door de Welstandscommissie plaatsvinden, die let op het aanzien van de geplande verbouwing. De afgifte van een bouwvergunning kan geruime tijd duren, zeker als uw plannen niet in het bestemmingsplan passen. Als u een milieuvergunning nodig heeft krijgt u pas een bouwvergunning als de milieuvergunning goedgekeurd wordt.

 

 

Qua wetgeving spelen de Woningwet, het Bouwbesluit en het Besluit Meldingsplichtige Bouwwerken een belangrijke rol.

Deze bouwregelgeving heeft betrekking op de bouwvergunningsprocedures, de technische voorschriften omtrent het bouwen, de gemeentelijke bouwverordening, de welstand, de beroepsmogelijkheden en het toezicht op bouwen en wonen. In het kort is deze regelgeving bedoeld om de kwaliteit van de vergunningsprocedures en het bouwen in het algemeen te verbeteren. In de herziene woningwet is in de jaren negentig een driedeling in bouwwerken geïntroduceerd. Vraag in ieder geval bij uw gemeente onder welke van de drie categorieën u valt:

Vergunningvrije bouwwerken, waaronder:

 

-          onderhoud aan gebouwen;

 

-          kleine verbouwingen van ondergeschikte betekenis;

-          kleine aan- en bijbouw aan een bestaand pand;

-          terrasafscheidingen en meubilair (wel een APV-vergunning nodig).

Meldingsplichtige bouwwerken

-          grotere verbouwingen en toevoegingen aan een gebouw, echter binnen daarvoor gestelde grenzen;

-          gevelwijzigingen, ook markiezen en rolluiken;

-          dakkapellen (het voornemen hiervan moet u vooraf bij B & W melden).

Vergunningsplichtige bouwwerken

-          alle bouwwerken die niet zijn aan te merken als vergunningsvrij of meldingsplichtig bouwwerk zijn vergunningsplichtige bouwwerken, d.w.z. bouwwerken voor het bouwen waarvoor u eerst een bouwvergunning moet aanvragen bij B & W;

-          verbouwingen aan een monument der bouwkunst zijn altijd vergunningsplichtig.

 

Woningwet, Bouwbesluit: meldingsplichtige bouwwerken

 

Een meldingsplichtig bouwvoornemen moet u schriftelijk melden bij B&W. Binnen een maand moet het college u een ontvangstbevestiging sturen. Heeft u niet binnen een maand bericht, dan mag u aannemen dat de kust vrij is en kunt u beginnen met bouwen!

Krijgt u wel een ontvangstbevestiging dan kan dat inhouden:

-          dat het bouwplan niet in strijd is met het Bouwbesluit en/of de redelijke eisen van welstand. U kunt dan beginnen met (ver)bouwen;

-          dat het bouwplan in strijd is met de redelijke eisen van welstand; u moet alsnog een bouwvergunning met gewijzigde tekeningen indienen;

-

 dat het bouwplan strijdig is met het bestemmingsplan. U kunt nog niet bouwen en de gemeente zal onderzoeken of zij rijstelling kan verlenen. B&W moeten binnen twee maanden beslissen of zij deze artikel 18a procedure zullen starten. Doen ze dat niet, dan wordt na twee maanden de vrijstelling geacht te zijn verleend. De vrijstelling kan resulteren in zowel een weigering als verlening. Als u mag bouwen, dan moet u daar binnen drie maanden mee starten en u aan de melding en het Bouwbesluit houden.

 

 

 

Woningwet, Bouwbesluit: vergunningsplichtige bouwwerken

 

Bij de vergunningaanvraag moet u in elk geval voegen:

-          Bouwtekeningen;

-          Rapport over de bodemgesteldheid van de bouwkavel;

-          Bewijs van aanvraag van een vergunning op grond van de Wet Milieubeheer (indien nodig);

-          Kadastrale gegevens van de bouwplaats;

-          Omschrijving van de aard van de bouwwerkzaamheden.

Zijn uw gegevens niet volledig, dan moet B&W dit binnen een maand kenbaar maken en krijgt u veertien dagen de tijd om de aanvullende gegevens te verstrekken. Blijft u hiermee in gebreke, dan zal de gemeente uw aanvraag niet ontvankelijk verklaren.

B&W moet binnen drie maanden na indiening over de bouwaanvraag beslissen. Zij mogen, onder goedkeuring van de gemeenteraad, de beslissing éénmaal met maximaal drie maanden uitstellen, met opgave van redenen. Als de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan, moeten B&W onderzoeken of vrijstelling kan worden verleend. Binnen twee maanden moeten B&W besluiten of zij een artikel 19 procedure zullen starten. De gemeente moet dit voornemen publiceren, zodat belanghebbenden bezwaar en beroep aan kunnen tekenen.

B&W moeten de vergunning weigeren als het bouwwerk niet voldoet aan:

-          de eisen van het Bouwbesluit;

-          de eisen van de bouwverordening;

-          de eisen van het bestemmingsplan;

-          redelijke eisen van welstand.

Als geen van deze weigeringsgronden aanwezig is, moeten B&W de bouwvergunning verlenen.

 

Aanwezigheidsvergunning Speelautomaten

 

Speelautomaten zijn verdeeld in twee categorieën: kansspelautomaten en behendigheidsautomaten.

Kansspelautomaten zijn in het algemeen uitgevoerd als 'fruitautomaten'.  Behendigheidsautomaten zijn bv. flipperkasten, Photoplay en dergelijke. Beide soorten speelautomaten moeten goedgekeurd zijn door bv. het NMI.

Speelautomaten moeten worden geëxploiteerd door een bedrijf dat voldoet aan technische eisen om de automaten te onderhouden. In de praktijk zijn er dan ook maar weinig horecabedrijven die helemaal zelf hun speelautomaten exploiteren. Vaak biedt een horecabedrijf een automatenbedrijf gelegenheid een automaat te plaatsen in ruil voor de helft van de omzet en soms een stuk financiering.

In laagdrempelige horeca mogen geen kansspelautomaten staan. Onder de laagdrempelige horeca vallen bv. cafetaria's, ijssalons, shoarma's, lunchrooms, pannekoekhuizen, bowlings, biljartcentra enz. U mag hier wel een behendigheidsautomaat neerzetten.

Hoogdrempelige bedrijven zijn café's en restaurants (zonder afhaalgedeelte). Bedrijven met een laagdrempelig gedeelte gelden in hun geheel als laagdrempelig (bv. café-cafetaria). In de hoogdrempelige bedrijven mag u twee kansspelautomaten opstellen. Om speelautomaten te mogen plaatsen heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig, aan te vragen bij de gemeente. Vaak zal uw automatenbedrijf dat voor u regelen.


De Wet op de kansspelen (Wok) regelt de (aanwezigheids-)vergunningsplicht, de eisen die aan de lokaliteit worden gesteld, de eisen (exploitatievergunning speelautomaten) die aan de exploitant van de automaten worden gesteld en de maatregelen die de ondernemer moet nemen tegen gokverslaving. Bijvoorbeeld waarschuwingsbordjes en zicht op de automaten van achter de bar.
De eisen in de Wok dragen bij aan het voorkomen van gokverslaving bij jongeren.

 

 

Geluids- en/of beeldopnamen

 

Stichting BUMA/STEMRA, SENA en Videma

Als u in uw bedrijf geluids- en/of beeldopnamen uitzendt, dan moet u hiervoor geld afdragen aan:

 • BUMA/STEMRA(treedt op voor de rechthebbenden);
 • SENA(treedt op voor de uitvoerders en producenten); en
 • Videma(treedt op voor rechthebbenden op beeldopnamen/video).

De bijdragen zijn wettelijk verplicht en u moet ze op eigen initiatief afdragen. Aanmeldformulieren zijn bij deze organisaties op te vragen.

 

Reclamevergunning horeca

 

Reclamevergunning

In veel gemeenten is de binnenstad een beschermd stadsgezicht. De ruimte voor reclame-uitingen is daarom vaak beperkt. Buiten de binnenstad zijn de regels voor buitenreclame minder streng. Sommige gemeenten hebben gedetailleerde voorschriften voor reclame. Ook vlaggen en “Te Koop”-borden kunnen daaronder vallen.

Vergunning
Ondernemers die reclame willen aanbrengen op een pand, moeten een vergunning aanvragen bij de gemeente. Als de reclame-uiting niet voldoet aan redelijke eisen van welstand, dan kan de reclamevergunning geweigerd worden. Een welstandstoetsing duurt vaak lang en de uitkomst is onzeker.

Belasting
Voor reclame die vanaf de openbare weg zichtbaar is, moet soms jaarlijks reclamebelasting of precariorecht (precariobelasting) betaald worden. De hoogte hiervan is vastgesteld in de reclamebelasting- of precarioverordening van de gemeente.

Soms hoeven ondernemers geen reclame- of precariobelasting te betalen, omdat deze is verrekend in de leges die betaald zijn bij de aanvraag van de vergunning. In dat geval moet de reclamevergunning (of de verlenging daarvan) ieder jaar opnieuw worden aangevraagd.

 

Terrasvergunning

Voor een terras bij uw horecabedrijf heeft u een terras vergunning nodig van de gemeente. Ook als uw terras niet op uw eigen grond ligt, maar op het openbare gebied.

Kosten terras vergunning (leges)
Voor een terras vergunning moeten meestal leges worden betaald. De hoogte hiervan staat vermeld in de leges verordening van uw gemeente. Ook als uw terras op uw eigen grond ligt, maar in het openbare gebied, heeft u een terras vergunning nodig en moet u leges betalen.

Precariobelasting
Als uw terras zich op of boven gemeentegrond of -water bevindt, moet u ook precariobelasting betalen. Behalve als de grond waarop het terras zich bevindt uw eigendom is, of als u deze grond huurt. De hoogte van deze precariobelasting staat vermeld in de gemeentelijke verordening op de heffing en inning van precariorechten.

Bij de start van een horecabedrijf moet u het terras vermelden in uw aanvraag voor de drank- en horecavergunning. Als u uw bestaande horecabedrijf wilt uitbreiden met een terras, moet u een wijziging aanvragen op de drank- en horecavergunning.

Een buiten terras krijgt alleen een vergunning als dit in de onmiddellijke nabijheid van een horeca lokaliteit ligt. Het terras moet bedienbaar zijn.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat tot hoe laat er in een horecabedrijf geschonken mag worden. Voor het terras gelden dezelfde tijden.

Als u een horecabedrijf start moet u op uw exploitatievergunning aangeven dat u een terras heeft. Als u uw bestaande horecabedrijf wilt uitbreiden met een terras, moet u een wijziging aanvragen op de exploitatievergunning.

Terrasseizoen
Sommige gemeenten kennen een terras seizoen, andere niet. In die gemeenten is het hele jaar een terras mogelijk. De terras vergunning wordt afgegeven voor de duur van het terras seizoen. Als uw gemeente een terras seizoen hanteert staat in de vergunning voor welke periode deze is verleend.

Grootte terras en meubilair
In het terrassenbeleid van de gemeente staat uit hoeveel tafels en stoelen uw terras mag bestaan. Daarbij wordt rekening gehouden met de beschikbare ruimte, doorrijroutes voor de brandweer en vluchtroutes bij calamiteiten.

Sommige gemeenten stellen eisen aan het terras meubilair. Deze eisen zijn vastgelegd in het terrassenbeleid.

 

Voedsel en Waren Autoriteit

 

Alle bedrijven kunnen te maken krijgen met de Voedsel en Waren Autoriteit. Een controleur kan een bedrijf bezoeken voor een inspectie, een consument kan een klacht hebben over een product, of een ondernemer kan zelf een vraag hebben over kwaliteitseisen van een product.

Warenwet
In de Warenwet staan de wettelijk eisen voor de bereiding en behandeling van levensmiddelen. De Warenwet is de basis van een groot aantal ‘Warenwetbesluiten’.

Warenwetbesluit ‘Bereiding en behandeling van levensmiddelen’
In dit Warenwetbesluit staan voorschriften voor:

 • de opslag, bereiding, behandeling, bewerking, verpakking en transport van grondstoffen van levensmiddelen:
 • apparatuur en materialen die worden gebruikt bij de bereiding en behandeling van levensmiddelen;
 • de inrichting van ‘bereidplaatsen’ en bedrijfsruimten;
 • de omstandigheden waaronder eet- en drinkwaren moeten worden bereid, behandeld en bewaard. Dit mag overigens alleen plaatsvinden in bedrijfsruimten.

De Warenwet maakt onderscheid tussen vaste bedrijfsruimten en mobiele of tijdelijke bedrijfsruimten. De belangrijke voorschriften op het gebied van de inrichting en hygiëne van vaste en tijdelijke bedrijfsruimten zijn te vinden in de informatiebladenvan de Voedsel- en Warenautoriteit.

 

HACCP en hygiënecodes


Deze regeling geldt voor elk bedrijf dat levensmiddelen bereidt, verwerkt, behandelt, verpakt, vervoert, distribueert of verkoopt. Levensmiddelen zijn eet- en drinkwaren, grondstoffen en hulpstoffen die worden gebruikt in een levensmiddel. Zowel de bakker en de ambachtelijke slager op de hoek, als de industriële ijsfabrikant, restaurateur en leveranciers hebben met deze verplichting te maken.


Omdat elk productieproces anders is, moeten bedrijven HACCP toespitsen op de eigen situtatie. Bedrijven geven daarbij in zogenaamde hygiëneplannen aan waar en in welke fase van productie- en distributieprocessen gevaren voor de gezondheid kunnen ontstaan. Vervolgens moet worden vastgelegd welke maatregelen genomen moeten worden om risico’s te verminderen, welke controles worden uitgevoerd en wat de resultaten zijn.

Met behulp van hygiënecodes is het HACCP-systeem in te voeren. Hygiënecodes worden door de branche- en sectororganisaties voor hun bedrijfstak opgesteld.
Dit heeft een lijst opgeleverd met veel voorkomende risico’s binnen de diverse branches en een overzicht met te nemen maatregelen. De hygiënecodes zijn bij de branche-organisaties op te vragen. De hygiënecodes beschrijven een standaardbedrijf en moeten dus nog wel worden aangepast aan de eigen bedrijfssituatie.

Inspectie
De Inspectie Gezondheidsbescherming/Voedsel en Waren Autoriteit neemt steekproeven om vast te stellen of bedrijven en medewerkers zich aan de regels houden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen industriële en niet-industriële bedrijven. Afhankelijk van het bedrijf wordt een andere wijze van controle toegepast.

Handhaving en sanctie
Wanneer bij de inspectie tekortkomingen zijn vastgesteld, is het van belang de tekortkoming zo snel mogelijk op te heffen. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding geeft de Inspectie een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. Of in ernstiger gevallen een proces-verbaal.

Sinds 1 februari 2001 is de Voedsel en Waren Autoriteit bevoegd een bestuurlijke boete op te leggen bij overtredingen van de Warenwet. Als er direct gevaar is voor de consument, kan het bedrijf opgedragen worden reeds verkochte producten terug te halen via een publiekswaarschuwing in landelijke en regionale dagbladen. In overleg met de Officier van Justitie kan een bedrijf zelfs voor korte of langere tijd worden gesloten.

 

Wet milieubeheer horeca

 

Elk bedrijf heeft te maken met milieuregels. Voor het horecabedrijf geldt geen vergunningplicht maar een meldingsplicht op basis van de Algemene Maatregel voor Bestuur Horeca, Sport en Recreatieinrichtingen.

Als u zich vestigt moet u dat melden aan de gemeente. Deze ziet erop toe dat u zich houdt aan de algemene- en plaatselijke regels. Dit zijn onder andere regels over:

 • geluid en indirecte hinder (van bijvoorbeeld bezoekers of bevoorrading);
 • het schoonhouden van de omgeving;
 • geuroverlast en riolering (vetvangputten).

 

Milieuvergunning: Categorieën van bedrijven waarvoor een meldingsformulier bestaat

 1. woon- en verblijfsgebouwen
 2. detailhandel- en ambachtsbedrijven
 3. textielreinigingsbedrijven
 4. horeca, sport en recreatie inrichtingen
 5. opslag- en transportbedrijven
 6. inrichtingen voor motorvoertuigen
 7. bouw- en houtbedrijven
 8. voorzieningen en installaties

 

Bestemmingsplan

 

De meeste gemeenten hebben een integraal horecabeleid vastgelegd waarbij wordt uitgegaan van concentratie van de horeca binnen het centrumgebied (horecaconcentratiegebied). De bestaande horecavestigingen buiten de concentratiegebieden worden gehandhaafd.

Nieuwe horeca buiten het concentratiegebied wordt niet toegestaan. In bestemmingsplannen wordt daarnaast ook meestal een onderscheid gemaakt in “ zachte” en “harde” horecabestemmingen. Onder zachte horeca wordt verstaan: cafetaria, snackbar, restaurant, hotel. Onder harde horeca valt: discotheek, bardancing.

Afhankelijk van andere “gevoelige” bestemmingen in de omgeving, zoals wonen, worden in verband met geluid- en parkeeroverlast zachte of harde horecavestigingen toegestaan. U zult bij de gemeente na moeten gaan of het pand dat u op het oog heeft voor uw horecavestiging ook een horecabestemming heeft en of die past bij uw bedrijfsopzet. Ook moet u zich realiseren dat u voor een terras een terrasvergunning moet aanvragen bij de gemeente.

Ook bestaat er een begrip als “ondersteunende” horeca. Deze vorm van horeca maakt vaak onderdeel uit van detailhandel (foodwinkel), museum, ziekenhuis, sportaccommodatie. In die gevallen moet de horecafunctie ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie maar is en blijft aan dezelfde regels gebonden die voor horecavestigingen in zijn algemeenheid gelden.

U moet in alle gevallen goed opletten of het pand dat u wilt kopen of huren daadwerkelijk over de juiste bestemming beschikt. Ook al is er op het moment dat u het pand wil kopen een horecabedrijf gevestigd, dat wil nog niet zeggen dat u er zonder meer in kunt trekken

 

Bedrijfschap horeca

 

Inschrijving bij het bedrijfschap Horeca & Catering is verplicht. Alle horecabedrijven zijn verplicht jaarlijks een heffing te betalen. Het bedrijfschap komt op voor gemeenschappelijke belangen van alle ondernemingen in de horeca, catering en verblijfsrecreatie. Na inschrijving in het handelsregister ontvangt u automatisch een nota van het bedrijfschap.

 

 

Wat zijn bedrijf- en productschappen?

Product- en bedrijfschappen vertegenwoordigen de belangen van aangesloten ondernemers. Daarnaast houden ze zich bezig met bijvoorbeeld scholing van werknemers, kwaliteitsbeheer en —controle, gezamenlijke exportpromotie en stellen ze branchecijfers beschikbaar.

Aan de registratie bij een product/bedrijfsschappen zijn kosten verbonden (wanneer van toepassing). Veel schappen geven korting op de heffing, als een ondernemer ook lid is van een brancheorganisatie.

Bedrijfschappen
Een bedrijfschap is een belangenvereniging voor een bepaalde branche. Zo zijn er bijvoorbeeld bedrijfschappen voor detailhandel, horeca, ambacht en afbouw.

Productschappen
Productschappen zijn belangenverenigingen die zijn georganiseerd voor bedrijven die zich bezighouden met een bepaald product. Zo zijn er bijvoorbeeld productschappen voor zuivel-, vis- en tuinbouwproducten.

Verplicht lidmaatschap
De meeste ondernemers moeten zich inschrijven bij het product- en/of bedrijfschap van de branche waarin zij werkzaam zijn.

Lidmaatschap van bedrijfs- en productschappen is wettelijk verplicht.

Een branche kan onder meerdere bedrijf- en/of productschappen vallen. Hierdoor moet u aan meerdere organisaties een heffing betalen. Een slagerij moet bijvoorbeeld betalen aan het hoofdbedrijfschap detailhandel en aan het bedrijfschap slagersbedrijf.

Factuur
Voor het innen van de heffing krijgt u automatisch een aanslag met een factuur. Deze aanslagen zijn meestal afhankelijk van de omzet en het aantal werkende personen in de onderneming. Als de hoogte niet in overeenstemming is met de feitelijke situatie, dan kunt u contact opnemen met het bedrijf- of productschap.