restaurant-sector

 

 

 

Branche-informatie Restaurants

 

Bron: cijfers en trends van Rabobank (oktober 2009)

 

Restaurants richten zich op de bereiding en verkoop van maaltijden. De branche kent een grote verscheidenheid aan typen bedrijven. Naast restaurants, worden ook bistro’s, café-restaurants en wegrestaurants tot deze maaltijdverstrekkers gerekend. Tevens wordt onderscheid gemaakt in type keukens. Voorbeelden hiervan zijn de Nederlands/Franse, Chinees/Indische en Zuid-Europese keuken. Een restaurant kan beschikken over meerdere typen keukens.

 

Trends

 

• Toename van de buitenshuisconsumptie.

• Meerdere eetmomenten per dag.

• Belangstelling voor gezonde voeding groeit.

• Het gebruik van authentieke (streek-)producten raakt meer in trek.

• Diversiteit in menu’s.

 

Kansen en bedreigingen

 

• Een goede website is een uitstekend uithangbord voor een restaurant. Meer dan de helft van de potentiële gasten raadpleegt eerst het internet voor een bezoek aan een restaurant.

• Toename van het aantal kapitaalkrachtige ouderen met veel vrije tijd die een belangrijke doelgroep zijn voor

restaurants.

• Het belang van een goed terras neemt toe. Enerzijds omdat mensen een plek zoeken waar ze nog wel mogen

roken. Anderzijds omdat het terras meer en meer wordt gezien als een uithangbord van het restaurant.

• Branchevervaging. Een toenemend aantal foodconcepten positioneert zich tussen de traditionele supermarkt en de horeca. Deze concepten spelen vaak in op de behoefte aan snelheid in een aantrekkelijke omgeving.

• Toenemend tekort aan vakkundig keukenpersoneel.

• Huidige economische situatie en daling van het consumentenvertrouwen.

 

Perspectief: restaurant geraakt door crisis

 

De economische crisis heeft ook zijn effect op de restaurantbranche. Vooral de bestedingen uit de zakelijke

markt en van de buitenlandse toeristen blijven uit. Maar ook de consument houdt wat vaker de hand op de knip. De gemiddelde besteding per consument is gedaald. De omzet van de branche daalt dit jaar. Toch wordt niet elk restaurant in dezelfde mate geraakt. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld locatie en doelgroep. Voor restaurants is het zaak consumenten die door de recessie minder vaak uit eten gaan waar voor hun geld te bieden via prijsacties, goedkopere menu`s en nieuwe gerechten.

 

Buitenhuisconsumptie zal verder toenemen

 

Al zijn de vooruitzichten voor de korte termijn niet positief, toch zal de buitenhuisconsumptie op lange termijn verder groeien. De senioren zijn een graag geziene gast in het restaurant en deze groep wordt alleen maar groter. In 2020 zijn vier op de tien Nederlanders vijftigplus. De jongere consument leeft een steeds gehaaster en drukker leven, waardoor minder tijd is om zelf te koken. Voor de lange termijn zijn er kansen genoeg. Wel zijn er meer kapers op de kust, zoals winkels (food en non-food) en tankstations, die een stukje van deze groeimarkt willen claimen. Gastheerschap en beleving zijn belangrijke pijlers voor een restaurant om de consument vast te houden.

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Het Nederlands-Frans restaurant in beeld’

Bron: van Spronsen & partners horeca-advies (jaargang 2010)

Ontwikkelingen 2000-2009

 

Het aantal Nederlands-Franse restaurants in Nederland is de afgelopen tien jaar afgenomen met 4,6%, van 5.923 in 2000 naar 5.649 restaurants in 2009. Dit is een opvallende afname, omdat de totale restaurantsector over dezelfde periode is gegroeid met 12,5%.

Ondanks de afname van het aantal Nederlands-Franse restaurants blijft het een erg populaire keukenrichting. Met 52% van het totaal aantal restaurants is de Nederlands-Franse keuken het beste vertegenwoordigd vergeleken met andere deelsectoren. Restaurants met een Chinees-Indische en een Italiaanse keuken volgen

met respectievelijk 19% en 11% van het totale aanbod. De ontwikkeling van het aantal Nederlands-Franse restaurants verschilt sterk per regio. Alleen in de provincies Flevoland, Utrecht en Gelderland is het aantal restaurants toegenomen (met respectievelijk 20%, 6,5% en 0,7%). De grootste daling van het aantal restaurants

vinden we in Zeeland, hier nam het aantal Nederlands-Franse restaurants af met 13,7% (van 387 in 2000 naar 334 restaurants in 2009).

In de vier grote steden nam het aantal Nederlands-Franse restaurants in de afgelopen tien jaar toe met gemiddeld 3,6%. Met name Utrecht en Amsterdam laten een opvallende ontwikkeling zien. In deze steden nam het aanbod toe met respectievelijk 16,7% en 15,7%. Alleen Den Haag heeft het aantal restaurants fors zien dalen met 13,9% (van 165 restaurants in 2000 naar 142 in 2009). Rotterdam laat een lichte daling zien in het aanbod van 0,7%. In de vier grote steden is het aandeel Nederlands- Franse restaurants aanmerkelijk kleiner dan het landelijk gemiddelde, het aandeel restaurants met een Nederlands-Franse keuken is hier slechts 27%.

 

Dichtheid

De dichtheid geeft het aantal Nederlands-Franse restaurants per 10.000 inwoners weer. In 2009 telde Nederland gemiddeld 3,4 Nederlands-Franse restaurants per 10.000 inwoners. Ondanks de forse afname van het aantal restaurants in Zeeland vinden we er wel de hoogste dichtheid, een dichtheid van 8,8 restaurants per 10.000 inwoners. De provincie Flevoland heeft te maken met de laagste dichtheid, met 1,6 Nederlands-Franse restaurants per 10.000 inwoners. Ondanks de lage dichtheid is het aanbod de afgelopen tien jaar het sterkst gestegen in deze provincie.Theoretisch gezien leent Flevoland zich het beste voor uitbreiding van het aanbod Nederlands-Franse restaurants.

De gemiddelde dichtheid in de vier grote steden ligt iets lager dan de landelijke dichtheid, maar dit is bijna niet noemenswaardig. De verdeling tussen het aantal restaurants in de vier grote steden en de rest van de provincie is goed. Dit geeft geen grote verschillen in de dichtheid.

 

Samenwerkingsverbanden

 

Nederlands-Franse restaurants gaan vaak culinaire samenwerkingsverbanden aan met andere kwaliteitsrestaurants. Hoofdzakelijk wordt dit gedaan om de culinaire cultuur van Nederland te bewaken. Het is echter niet zo dat er alleen Nederlands-Franse restaurants deelnemen, ook kwaliteitsrestaurants met een andere keuken kunnen lid worden.

 

Alliance Gastronomique

Eén van de bekendste samenwerkingsverbanden is Alliance Gastronomique. Alliance Gastronomique is opgericht in 1967 door 19 restaurateurs om de smaakvervlakking, een tekortschietende vakopleiding en een gebrek aan culinaire kwaliteitsproducten in Nederland tegen te gaan. In die tijd was dit voor Nederland een vernieuwend en ongekend initiatief. Alliance Gastronomique telt inmiddels 35 leden. De enige twee driesterrenrestaurants in Nederland (Restaurant ‘Oud Sluis’ in Sluis en restaurant ‘De Librije’ in Zwolle) zijn

aangesloten bij Alliance Gastronomique.

 

Nederlandse Relais Restaurants

Een ander samenwerkingsverband is het Nederlandse Relais Restaurants. Deze alliantie bestaat uit 32

restaurateurs en hebben een gezamenlijk streven naar goede smaak, kwaliteit en gastvrijheid.

Het samenwerkingsverband brengt ieder kwartaal een eigen tijdschrift uit.

 

Jeunes Restaurateurs d’Europe

Er bestaan ook samenwerkingsverbanden van restaurants op Europees niveau. Jeunes Restaurateurs d’Europe is een organisatie van jonge ondernemers met inmiddels meer dan 350 leden verspreid over elf landen in Europa. Om lid te worden van de organisatie mag de restaurateur niet ouder dan 35 jaar zijn. Indien leden de leeftijd van 45 jaar passeren, kunnen ze het lidmaatschap behouden, maar als Table d’Honeur. Restaurants zoals Duin en Kruidberg in Santpoort en Restaurant Le Cirque in Scheveningen zijn verbonden met deze alliantie.

 

Bezoekfrequentie

 

In 2008 gaf ruim 40% van de Nederlandse bevolking tussen 16- en 64-jaar aan een restaurant te hebben bezocht, in 2009 was dit nog maar 35,5%. Dit percentage is dus afgenomen. Ook het bezoek aan Nederlands-Franse restaurants is gedaald. In 2008 bezocht nog ruim 11% van de Nederlandse bevolking een restaurant in deze keukenrichting. In 2009 lag dit op 10,5%. In 2008 bezocht bijna 15% van de bevolking wel eens een Chinees/Indisch restaurant, in 2009 was dit nog ruim 12%. Bij de Zuid- Europese restaurants zien we een daling van bijna 10% naar 8%. Het is duidelijk dat de huidige economische situatie een enorme impact op de restaurantsector heeft.

 

Gemiddelde besteding

De gemiddelde bestedingen per bezoeker zijn daarentegen wel redelijk stabiel gebleven. De hoogste bestedingen vinden plaats in Nederlands-Franse restaurants. In 2008 lag dit op € 32,10 en in 2009 op € 32,30, geen noemenswaardige stijging dus. In 2008 was de gemiddelde besteding per bezoek per gast voor de totale restaurantsector € 17,90. In 2009 is dit gestegen naar € 18,10. De bestedingen in Chinees/Indische restaurants en in Zuid-Europese restaurants zijn ook stabiel gebleven, deze liggen respectievelijk op € 12,10 en € 18,60.

 

Enkele indrukken vanuit de praktijk van de makelaarswereld

 

Door de crisis staan de omzetten en resultaten van dit type restaurants onder druk. Vooral de

bestedingen uit de zakelijke markt en van de buitenlandse toeristen blijven uit. Daar deze restaurants in de top van het marktsegment actief zijn, hebben zij het meeste last van het zogenaamde ‘downgraden’: in plaats van naar een sterrestaurant te gaan, zoeken gasten het om financiële redenen een trapje lager. Als je echter op de top actief bent, vallen er dus veel gasten af en komen er geen of maar in beperkte mate nieuwe gasten bij.

De kostenstructuur van deze bedrijven is moeilijk aan te passen: er wordt gewerkt met verse producten, uitstekend opgeleide medewerkers, men is meestal gevestigd op bijzondere locaties en het interieur en de aankleding heeft een forse investering gevergd.

Op korte termijn zijn de vooruitzichten niet positief, op lange termijn zal naar onze mening door het leveren van de bijzondere kwaliteit, de uitstekende gastvrijheid en de verwachte groei van de buitenhuisconsumptie deze sector verder doorgroeien.

Voor wat betreft de verkoopbemiddeling van deze bedrijven kan gesteld worden dat door de lagere resultaten en de verslechtering van de financierbaarheid door banken de te realiseren goodwill lager wordt. Enkele jaren geleden was het voor starters moeilijk geschikte locaties te vinden. Door het huidige grote aanbod ontstaan er nieuwe kansen voor startende ondernemers in dit marktsegment.

Vanuit de markt merken wij een ontwikkeling als het gaat om de omvang van Nederlands-Franse restaurants. De vraag naar kleine restaurants (tot circa 50 zitplaatsen) neemt af. Er is veel meer vraag naar een bedrijf met een omvang van circa 60-80 zitplaatsen. Daarnaast is de vraag naar restaurants met een "salle separé" voor

besloten diners, kleine vergaderingen etc. toegenomen. In het algemeen kunnen we stellen dat een restaurant met een totale oppervlakte van 200-250m² couranter is dan een restaurant met een oppervlakte van 100-125m².

 

 

Aanbod

 

Het aanbod Nederlands-Franse restaurants in Nederland is de afgelopen tien jaar consequent aan het dalen. Wij verwachten dat deze trend de komende vijf jaar blijft doorzetten, voornamelijk in het lagere segment. Het aantal Nederlands-Franse restaurants zal over vijf jaar zijn afgenomen tot 5.500 restaurants. Wij verwachten wel een stijging in het aantal luxe restaurants. Er zal een grotere scheiding ontstaan tussen het lagere en het hogere segment, het middensegment zal zich ontwikkelen naar het hogere segment.

 

Ontwikkeling van de Nederlands-Franse restaurantgast

Vanwege de crisis gaan consumenten minder uit eten. Wij verwachten echter wel een herstel hierin. Ondertussen zal de gast zich verder culinair ontwikkelen. Kookprogramma’s zijn mateloos populair en een deel van de gasten zullen zichzelf ook steeds meer gaan bekwamen in het culinair koken. Dit veroorzaakt mede dat deze gasten graag verrast worden, wanneer ze uit eten gaan, met culinaire specialiteiten die ze niet snel thuis zullen bereiden. Zo zijn er al kookboeken te verkrijgen om thuis moleculair aan de slag te gaan. Deze groep gasten is echter klein maar groeit gestaag. De meeste gasten komen met name om verwend te worden! Ook deze groep zal langzamerhand weer wat vaker uit eten gaan en hieraan hogere eisen gaan stellen. Wij verwachten dat langzaam maar zeker er slachtoffers zullen vallen onder restaurants in het lagere en midden segment. De kwaliteit van de gastvrijheid, zowel in de bediening als vanuit de keuken zal de komende jaren alle aandacht op eisen van de restaurateur. Ook zal de concurrentie toenemen vanuit de onderkant van de markt met de komst van fast casual concepten, zoals Vapiano.

 

Prijs/kwaliteit

Het aantal bezoekers aan de restaurantsector is het afgelopen jaar sterk afgenomen door de huidige economische situatie. Wij verwachten echter dat het aantal bezoekers zich de komende jaren weer langzaam zal herstellen naar het niveau van 2008. De gemiddelde besteding blijft volgens onze verwachting gelijk aan het niveau van de laatste jaren.

Ondanks dat het aanbod Nederlands-Franse restaurants afneemt, blijft deze keuken onverminderd populair in

Nederland. De gast blijft op zoek naar de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Hoewel er altijd een groep gasten

bestaat die prijs ondergeschikt vindt aan de ervaring, blijft deze groep klein. Op termijn verwachten wij een kleine groei van deze groep. Zij zullen bereid zijn meer te betalen voor kwaliteit en ervaring.

 

Technologie

Technologische ontwikkelingen blijven niet stil staan, ook niet in de keuken. Zo worden ovens steeds uitgebreider en krijgen meerdere functies. In de toekomst verwachten wij dat technologieën zoals de RFID chip, ook in de keuken zullen verschijnen. Chips met informatie zullen worden gebruikt in producten, zoals vlees. Het enige wat gedaan moet worden, is het vlees in de oven zetten. De RFID chip ‘communiceert’ met de de oven en geeft aan wat de temperatuur moet zijn en wat de bereidingstijd is. Apparatuur wordt ‘slimmer’ en zal koks deels overbodig maken. Daarnaast zal de techniek, zoals bijvoorbeeld moleculair koken, worden overgenomen door een steeds grotere groep koks.