de huisvesting

Huisvesting algemeen

 

Huren


Als u gaat huren, dan moet u mondeling of schriftelijk overeenstemming bereiken met de verhuurder over: wat u gaat huren, voor hoe lang, tegen welke prijs en voor welk gebruik. Er zijn verschillen in de wetgeving voor huur van horeca/winkelruimte en kantoorruimte ('overige ruimten'). Voor horecagelegenheden en winkels gelden aparte regels, omdat die een andere functie hebben dan bijvoorbeeld kantoor- of opslagruimten.

Horeca en winkels vallen in de categorie "middenstandsbedrijfsruimten". In zo 'n pand is een ruimte aanwezig die toegankelijk is voor publiek en waar directe levering van goederen of diensten plaatsvindt. Voorbeelden van middenstandsbedrijfspanden zijn: het kleinhandelsbedrijf, restaurant, ambachtsbedrijf, café, hotel, afhaaldienst, besteldienst, ambachtsbedrijf, stomerij, garagebedrijf, benzinepomp et cetera.

Voor middenstandsbedrijfsruimten is in de wet veel dwingend geregeld. Panden die niet in de categorie middenstandsbedrijfspanden vallen, noemen we 'overige bedrijfsruimten'. Voor deze categorie is juist heel weinig in de wet dwingend geregeld.

 

Als u een bedrijfspand gaat huren, dan gelden hiervoor speciale regels. Huurt u een pand langer dan twee jaar, dan dient een huurperiode altijd vijf jaar of een veelvoud daarvan te duren. Tenzij een kantonrechter anders beslist of u zelf een huurder kunt aandragen die resterende periode van uw huurcontract vol kan maken (zgn. indeplaatsstelling).

 

Alle kosten voor huur van bedrijfsruimte zijn zakelijke kosten. De verhuurder mag BTW heffen als u de zakelijke kosten voor 90 procent kunt aftrekken als voorbelasting. Ook de kosten voor een werkruimte binnen een gehuurde woning gelden als zakelijke kosten, onder bepaalde voorwaarden.

 

Voor welke heffingen en belastingen u als ondernemer verder kunt worden aangeslagen bij het huren van een bedrijfspand hangt af van de aard van uw activiteiten. Veel voorkomende belastingen zijn:

- precario; die worden geheven als u gebruik maakt van gemeentegrond of iets boven gemeentegrond hebt opgehangen.

- reclamebelasting; voor reclame boven of aan de openbare weg. Met vragen over pacht- en grondzaken kunt u terecht bij de gemeente waar de grond in ligt. Die kan u doorverwijzen naar het gemeentelijk bedrijf dat gaat over de uitgifte en het pachten van grond.

 

Als huurder ontvangt u van de gemeente de aanslag voor het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting (OZB). Is uw pand aangesloten op de riolering dan wordt er een aanslag rioolrecht opgelegd die kan worden geheven via de eigenaar, de gebruiker of een combinatie hiervan. Voor de Verontreinigingsheffing slaat het waterschap of het hoogheemraadschap iedere gebruiker van een bedrijfsruimte aan die daadwerkelijk loost op het riool. De systematiek voor deze heffing is zodanig dat de hoeveelheid ingenomen kubieke meters water, het soort bedrijf en de mate van vervuiling bepalend is voor de hoogte (het aantal vervuilingseenheden x een tarief) van de aanslag.

 

Checklist huurovereenkomst

Hieronder vindt u een lijst met belangrijke zaken die in een huurovereenkomst dienen te staan.

- personalia van de huurder en verhuurder

- wat wordt er gehuurd? (adres, beschrijving bedrijfsruimte, bestemming)

- huurprijs (wanneer zijn verhogingen mogelijk, is de huur aan BTW onderworpen?)

- wanneer dient de huur te worden betaald?

- waarborgsom/bankgarantie

- opzegtermijn en de bijbehorende formaliteiten

- mag u verbouwen?

- huurprijsherziening bij verbouwing

- regeling reparatie/onderhoudsverplichting huurder/verhuurder

- regeling schade door onvoorziene omstandigheden/gebreken

- wat gebeurt er als u uw bedrijf wilt overdragen?

- wie betaalt de gemeentelijke en andere belastingen?

- gas, water en elektriciteit

- mag er geheel of gedeeltelijk worden onderverhuurd?

- voorkeursrecht van koop

- servicevoorzieningenpakket en servicekosten

- verzekeringen

- mag u reclame aanbrengen op de gevel?

 

Kopen

 

Net als bij het huren van bedrijfsruimte heeft het kopen van bedrijfsruimte vele voor- en nadelen. Enkele voordelen zijn bijvoorbeeld dat u eigen baas bent, het onderhoud in eigen beheer heeft en profiteert van eventuele waardestijging van uw pand. Enkele nadelen kunnen zijn: u draait op voor alle onderhoudskosten en lasten en u bent minder flexibel.

Ook als u een bedrijfspand koopt moet u bij de gemeente informeren wat er in het bestemmingsplan staat. Verder heeft u te maken met de vele heffingen en belastingen die ook onder de rubriek Huren aan bod. Daarnaast is het verstandig om indien u een pand koopt dat nog geen tien jaar is, deze niet te verkopen voor hij deze leeftijd wel heeft gehaald. Een pand verkopen van jonger dan tien jaar kan er namelijk toe leiden dat een deel van de indertijd verrekende btw aan de Belastingdienst moet worden terugbetaald.


 

Familieoverdracht

 

Minister Zalm heeft besloten dat vanaf 1 januari 2007 over bedrijfspanden die aan familieleden worden overgedaan geen overdrachtsbelasting meer betaald hoeft te worden. Dit geldt ook voor onroerend goed dat wordt verkocht aan overheidsorganen zoals het Rijk, de provincie en gemeenten.