het financieringsplan

Financiering

 

Bron: KHN

 

Bij de financiering zullen een aantal vragen gaan spelen:

-          Hoeveel eigen vermogen heeft u nodig (bancaire norm circa 30% van de totale investering)?

-          Komt u in aanmerking voor een staatsgarantiekrediet?

-          Hoe is de huidige financiële structuur van uw bedrijf?

-          Welke investeringssubsidies of -faciliteitenzijn er mogelijk?

Deze vragen zullen gaan spelen en een eerste gesprek met uw financier is in deze fase zeer zeker op zijn plaats. Bankenvormen uiteraard de belangrijkste financiers. Daarnaast kan gedacht worden aan leningen van brouwerijen, aannemers, leveranciers en familie. Bedenk dat een bankfinanciering u zo 2 tot 3 % kan schelen op uw inkoop; probeer dus zoveel mogelijk onafhankelijk te blijven van uw brouwer of andere leveranciers.

Indien u met uw financieringsopzet bijvoorbeeld bij de bank komt, zal deze letten op een aantal belangrijke aspecten. Eén van deze aspecten is uw investering in vergelijking met de maximale investering die u kunt dragen. Zijn deze in evenwicht en is de verwachte investering niet te ver boven uw budget? Daarnaast kijkt de bank naar de zekerheden die u als ondernemer kunt bieden. Hierbij is vooral de rentabiliteit op eigen en vreemd vermogen van belang. Welke meerwinst realiseert u op elke geïnvesteerde euro? Ook zijn de afschrijvingspercentages en de ruimte voor rente en aflossing van belang. Dit hangt wederom af van de hoeveelheid (eigen) grond om het pand, of er sprake is van erfpacht of van eigen onroerend goed et cetera.

Om vast te stellen welke omzet u moet behalen om uw investering terug te verdienen en dus quitte te draaien, is het verstandig om een break-evenanalyse te maken.

Bij de financiering is het ook van belang om naar het benodigde rekening courantkrediet te kijken. Aan de hand van de liquiditeitsbegroting kan berekend worden hoeveel rekening courantkrediet nodig is voor uw bedrijf om going concern door te gaan. U zal het maximumbedrag van dit krediet in goed overleg met uw accountant moeten berekenen. Een aantal factoren zijn van grote invloed op het benodigde rekening courantkrediet, namelijk:

-          De omzet is niet het hele jaar hetzelfde; veel bedrijven hebben te maken met pieken en dalen;

-          Lonen en salarissen moeten iedere maand betaald worden, maar de betaling van de vakantietoeslag vindt vaak in mei plaats;

Hieruit blijkt weer dat inkomsten nooit tegelijk lopen met de uitgaven. Samen met uw accountant brengt u de maandelijkse geldstroom in kaart, zodat duidelijk wordt in welke periode een tekort ontstaat en voor welk bedrag.

Wie er ook voor de financiering zorgen, de beoordeling van u, als ondernemer, en uw plannen zullen centraal staan. Een goed ondernemersplan, waarin alle belangrijke puntenzijn weergegeven en een gedegen investeringsbegroting, onderbouwd met offertes, zijn een absolute voorwaarde. Bij de Kamer van Koophandel of de bank is een voorbeeld ondernemersplan te verkrijgen Tevens zal de financieruw kwaliteiten op ondernemersgebied bekijken.

Samengevat is de wijze van financiering dus afhankelijk van vele factoren. Is er sprake van onroerend goed? Hoe groot is uw aandeel eigen vermogen? Hoe is het bedrijf momenteel gefinancierd? Hoe meer dekking en zekerheden u de financier kunt bieden, des te eenvoudiger verloopt de financieringsprocedure. Een gesprek met meerdere banken levert vaak verschillende offertes op en is dus de moeite van het aanvragen waard. Neem met uw adviseur zorgvuldig de condities van de verschillende financiers door.

 

Borgstellingsregeling MKB (BMKB)

Bron: SenterNovem

 

Hoe werkt deze regeling?

 

U kunt van de borgstellingsregeling (BMKB) gebruik maken als u een lening wilt afsluiten, maar de bank te weinig zekerheden kunt bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines). In dat geval zal de bank het risico doorgaans te hoog vinden en u geen lening willen verstrekken. Het ministerie van Economische Zaken kan zich dan borgstellen voor dat deel van de lening waarvoor u een tekort aan zekerheden heeft. Zo kan het krediet toch verleend worden. Mocht u gedurende de looptijd niet in staat blijken uw lening af te lossen, dan kan de bank voor het bedrag van de borgstelling terugvallen op de overheid: de overheid staat dus garant. 

 

De aanvraag


De aanvraag voor een borgstellingskrediet valt samen met uw kredietaanvraag bij de bank; de bank beslist of zij u een borgstellingskrediet verleent en onder welke voorwaarden. U hoeft zelf dus geen aanvraagprocedure in gang te zetten. Het enige dat u dient te doen is de bank verzoeken om zonodig gebruik te maken van de borgstellingsregeling.

Doel van de lening


De borgstellingsregeling dient alleen voor bedrijfsfinanciering, niet voor projectfinanciering. U kunt de lening aanwenden voor de meest uiteenlopende kapitaalbehoeftes, mits deze een zakelijk karakter hebben. Als enige uitzondering geldt dat u de lening niet mag gebruiken voor beleggingsdoeleinden.

Hoogte


De hoogte van het borgstellingskrediet is afhankelijk van uw kredietbehoefte. Het bedrag van de lening kan echter nooit hoger uitvallen dan het tekort aan zekerheden dat u heeft. De borgstelling kent een bovengrens: een onderneming of een groep van ondernemingen kan in de meeste gevallen voor maximaal 1,5 miljoen euro borgstellingkrediet krijgen.

Kosten


Voor de borgstelling betaalt de bank aan de overheid eenmalig een provisie tussen de 2 en 3,6 procent van de hoofdsom (afhankelijk van de looptijd). De bank berekent deze provisie aan u door. 

Condities


In de regel dient u het krediet in zes jaar terug te betalen, maar voor verschillende doelen en doeleinden gelden specifieke regels. De regels die bij een borgstellingskrediet gelden (zoals de omvang, de looptijd, de aflossing en opschorting) zijn afhankelijk van het type onderneming (starter of gevestigde onderneming) en het doel van de lening.

Europese regels


De Europese Commissie heeft een drempel vastgesteld van 200.000 euro waaronder u steunmaatregelen (zoals de BMKB) niet hoeft aan te melden. Dit bedrag geldt per onderneming over een periode van drie jaar. Dertien procent van het bedrag waarvoor de overheid borg staat op basis van de BMKB geldt als overheidsteun. Het totaal bedrag aan overheidssteun dat u volgens de regels van de Europese Unie mag ontvangen, bedraagt overigens EUR 1.538.461,00

 

Ook voor u?

 

U kunt van de borgstellingsregeling gebruikmaken als uw onderneming maximaal 250 werknemers telt. Slechts een beperkt aantal mkb-bedrijven is uitgesloten van de regeling. In een aantal situaties kunt u rekenen op extra steun. Dat is het geval als u starter bent, als uw investering zich richt op technologische innovatie en als uw krediet bestemd is voor bodemsanering (zie hieronder). 

 

 

 • Starter 
  U bent starter als u minder dan 5 jaar een bedrijf voert en u minstens 6 jaar vóór het afsluiten van de kredietovereenkomst geen andere onderneming heeft gedreven. U kunt van de borgstellingsregeling gebruik maken als u een eenmanszaak heeft of een VOF, maar ook als u directeur-grootaandeelhouder bent van een BV. 
  • Omvang
   Als u bij de bank een ‘starterslening’ afsluit van maximaal € 250.000, staat de overheid borg voor 80 procent. Is uw financieringsbehoefte groter? Dan kunt u daarnaast gebruikmaken van een gewoon borgstellingskrediet.
  • Looptijd
   De looptijd van de borgstelling is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Als de lening bedoeld is om te investeren in een gebouw of schip, geldt een periode van 12 jaar. Als de lening dient om een woon/werk-pand te financieren, dient minstens 50 procent van de ruimte bestemd te zijn voor zakelijk gebruik.
  • Aflossing
   U begint af te lossen op uiterlijk de eerste dag van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin de kredietovereenkomst is gesloten.
  • Opschorting
   In overleg met uw bank is het mogelijk om de lening voor drie keer op te schorten. Elke opschorting mag maximaal vier aaneengesloten kwartalen duren.
 • Gevestigde onderneming 
  U wordt beschouwd als een gevestigde onderneming als u uw bedrijf langer dan vijf jaar voert. De vorm waarin u dit doet (natuurlijk persoon of rechtspersoon) doet niet ter zake. 
  • Omvang
   De overheid staat borg voor 45 procent bij een lening van maximaal € 3 miljoen.
  • Looptijd
   De looptijd van de borgstelling is maximaal zes jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Als de lening bedoeld is om te investeren in een gebouw of schip, geldt een periode van twaalf jaar. Als de lening dient om een woon-werk-pand te financieren, dient minstens 50 procent van de ruimte bestemd te zijn voor zakelijk gebruik.
  • Aflossing
   U begint uiterlijk af te lossen op de eerste dag van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin de kredietovereenkomst is gesloten.
  • Opschorting
   In overleg met uw bank is het mogelijk om de lening voor twee keer op te schorten. Elke opschorting mag maximaal vier aaneengesloten kwartalen duren.

Wanneer valt u buiten de BBMKB?

 

 • als u een vrij beroep uitoefent in de medische sector dat valt onder de Wet Tarieven Gezondheidszorg;  
 • als uw toetreding tot de markt in belangrijke mate door de overheid wordt bepaald (denk aan advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en dierenartsen);  
 • als u een onderneming heeft waarvan de laatste of de te verwachten jaaromzet voor meer dan 50 procent is verkregen uit de beoefening van:

o    de land- en tuinbouw, de vee- of visteelt, de visserij of de teelt van vee- en visvoer;

o    het bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf of het financieren van één of meer andere ondernemingen;

o    de verwerving, vervreemding, de ontwikkeling, het beheer of de exploitatie van onroerend goed. 

 

Interesse

Als u gebruik wilt maken van het borgstellingskrediet, maakt u dit kenbaar bij uw bank. De borgstellingskredieten worden door een groot aantal banken verleend. Waarschijnlijk zal dus ook uw huisbankier deze mogelijkheid aanbieden. Onderaan de pagina vindt u de lijst van banken met BMKB.

 

Budget  
De banken die deelnemen aan de borgstellingsregeling hebben elk een quotum tot hun beschikking gekregen; het maximale bedrag dat zij aan borgstellingskrediet mogen verlenen. Onderaan de pagina vindt u een download met daarin per bank hoe hoog het quotum is en welk deel daarvan is aangewend.

 

Banken met BMKB

De onderstaande banken maken gebruik van de BBMKB (links worden geopend in een nieuw venster):