de veiling

De veiling van Horecatoppanden

 

De veiling van horecatoppanden is een advertentievorm voor ondernemers die gebruikt kan worden

als er bij de verkoop van een pand haast geboden is. De advertenties vallen extra op door de aparte categorie op de site.

Elke advertentie bevat een afteller tot de einddatum van de veiling. Verder bestaat de mogelijkheid om te bieden

middels het formulier. 

 

 

 

Algemene informatie over de veiling van een bedrijfsonroerend goed

 

Openbare inschrijving

Een door een notaris georganiseerde openbare inschrijving heeft veel weg van een openbare veiling. Toch zijn er wezenlijke verschillen. Zo zal bijvoorbeeld de bieding schriftelijk plaatsvinden in plaats van mondeling en wordt er geen inzetpremie uitgeloofd.

Hoe gaat een openbare inschrijving nu in zijn werk?

 

Het inschrijfbiljet

Wie geïnteresseerd is in het te koop aangeboden object moet zijn bod schriftelijk uitbrengen. In beginsel kan dat alleen met behulp van een door de notaris uit te geven inschrijfbiljet.

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat een bod voortijdig bekend wordt (en een andere gegadigde nog een hoger bod kan uitbrengen), moet het inschrijfbiljet tijdens de zitting, waarop de biedingen bekend worden gemaakt, aan de notaris worden aangeboden zónder dat de notaris kennis neemt van de inhoud daarvan.

Vaak bestaat echter de mogelijkheid een inschrijfbiljet in te leveren, voordat de openbare zitting plaatsvindt. Om de geheimhouding dan zo goed mogelijk te waarborgen, zal het biljet moeten worden aangereikt in een gesloten envelop. De notaris plaatst over de sluitrand van de envelop een handtekening en desgewenst het ambtsstempel, alles in tegenwoordigheid van de aanbieder.

 

De zitting

De zitting, waarop de biedingen bekend worden gemaakt, moet voor een ieder toegankelijk zijn. De notaris zal dan dezelfde handelingen verrichten als op een openbare veiling, dus het voorlezen van het proces-verbaal, het zakelijk weergeven van de belangrijkste voorwaarden, het uitleg geven over de te volgen procedure, het beantwoorden van eventuele vragen etc.

Pas als álle biljetten in zijn bezit zijn, zal de notaris deze inzien. Is een inschrijfbiljet vooraf in een gesloten envelop aangeboden, dan mag de aanbieder verlangen dat de envelop eerst nog eens aan hem wordt getoond, zodat hij kan controleren of de envelop zich nog in de oorspronkelijke staat bevindt.

Vervolgens maakt de notaris de biedingen bekend door alle geboden bedragen voor te lezen. Iedere aanwezige kan dan controleren of het bedrag van zijn bod wordt afgeroepen. Bij dit bekend maken hoeft niet te worden aangegeven wie welk bedrag heeft geboden. Als een bieder daarom verzoekt, kan vermelding van zijn naam zelfs achterwege blijven, behoudens natuurlijk de eventuele vermelding in het proces-verbaal.

Het proces-verbaal is een akte die de notaris opmaakt en waarin de gang van zaken rondom de openbare inschrijving wordt vastgelegd. Met name wordt daarin vermeld welke biedingen er zijn gedaan.

 

Algemene en bijzondere voorwaarden

Op een openbare inschrijving zijn doorgaans de Algemene voorwaarden voor de verkoop bij openbare inschrijving van registergoederen 1996 van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie van toepassing. Deze regelen onder andere de procedure en de betaling van de koopprijs. Waar een verkoper wil afwijken van deze algemene voorwaarden, kunnen bijzondere voorwaarden worden vastgelegd.

Het is van groot belang vooraf kennis te nemen van de algemene en de bijzondere voorwaarden! Raadpleegt u in geval van twijfel over de inhoud daarvan uw veilingnotaris!

 

Aanbieder

Het is denkbaar dat iemand die een bod wil uitbrengen verhinderd is om op de zitting te verschijnen of zich daar juist niet wil laten zien. In dat geval kan hij ook een ander het door hem ondertekende biljet laten inleveren.

Die ander is geen bieder en wordt dus ook niet voor het bod mede-aansprakelijk. De "aanbieder" van het biljet of de envelop moet dus niet worden verward met de "bieder voor een ander". Laatstgenoemde is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de koper.

De niet in persoon verschenen bieder neemt overigens enig risico, omdat hij ook gebonden wordt aan nadere bekendmakingen op de zitting. Dit geldt overigens ook voor degene die vóór de zitting een biljet heeft ingeleverd bij de notaris.

 

Onvoorwaardelijk en concreet bod

Elk bod dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud te zijn. Is daar niet aan voldaan, dan is het bod zondermeer ongeldig.

Essentieel bij de inschrijvingsprocedure is ook dat elke gegadigde "het achterste van zijn tong" laat zien. Een bod als "_ 100,00 boven de hoogste van de andere biedingen" is dus geen geldig bod. Om dezelfde reden is het niet mogelijk om het bod achteraf te verhogen. Anders dan bij een veiling, waar zowel de ondergrens (de inzetsom) als de bovengrens (het bedrag waarvoor aangehangen wordt) bekend zijn, ontbreekt bij een openbare inschrijving meestal een indicatie van de verlangde koopsom. De verkoper heeft echter de mogelijkheid vooraf aan te geven dat biedingen beneden een bepaalde prijs niet zullen worden aanvaard. Hij kan ook een richtprijs noemen.

 

Beraad en gunning

Na afloop van de zitting krijgt de verkoper de gelegenheid zich tot de volgende werkdag (tot 17.00 uur) op de biedingen te beraden. Hij kan beslissen te gunnen aan de hoogste bieder, maar kan ook gunnen aan een lagere bieder. Wie niet het hoogste bod heeft uitgebracht, valt dus niet per definitie buiten de prijzen. Iedere bieder blijft aan zijn bod gehouden, totdat de termijn van beraad is geëindigd. Of er wel of niet wordt gegund, wordt door de notaris geconstateerd in een zogenaamde 'akte van gunning'.

 

Bieder voor een ander / akte de command

Elke bieder heeft, ook zonder dat hij zich dit uitdrukkelijk heeft voorbehouden, het recht te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een ander (de "vertegenwoordigde").

Deze verklaring dient binnen een bepaalde (uit de algemene of bijzondere voorwaarden blijkende) termijn door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van de inschrijving of uit een daarna door de notaris opgemaakte akte, de zogenaamde "akte de command". Hierdoor treedt de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de verkoop bij inschrijving, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht.

 

Informatie- en identificatieplicht

Let op!!! De aanbieder van het inschrijfbiljet dient zich tegenover de notaris met een geldig legitimatiebewijs te kunnen identificeren en kan door de notaris verzocht worden al die informatie te verstrekken die nodig is om te kunnen nagaan of aan de financiële verplichtingen ingevolge de verkoop bij inschrijving kan worden voldaan.

 

 

Opbod en afslag

Een vastgoed veiling doorloopt doorgaans 2 fasen:

*       inzetten bij opbod

*       afslag bij afmijning

Meestal volgen de inzet en de afslag elkaar direct op, soms zitten er enkele weken tussen.

De hoogste bieder bij bod ontvangt de inzetpremie (strijkgeld / plokgeld). Bij het afmijnen noemt de afslager (notaris / veilingmeester / rentmeester) een steeds lager wordende reeks bedragen. Wie 'mijn' schreeuwt heeft het pand. Bijvoorbeeld: bij inzet wordt 300.000 euro geboden. Bij afslag bent de afslager dan bij bijvoorbeeld 500.000 en telt langsaam naar beneden.

De veilingmethodes verschillen soms per regio. Zijn heb je in Amsterdam en Almere het systeem van opbod + afslag. De inzet is bijvoorbeeld 200.000. De afslager begint vervolgens op 150.000 en telt omhoog. Als u bij 100.000 als eerste 'mijn' roept, heeft u het object voor 250.000.

Veilingen Voorwaarden

Ontbindende voorwaarden zoals een financieringsvoorbehoud is bij vastgoed veilingen niet mogelijk. Vaak heeft de verkopende party het recht de transactie niet te gunnen aan de hoogste bieder zonder opgave van reden. In sommige gevallen worden in een veiling in 1 keer meerdere kavels geveild.

Inzetpremie

De inzetpremie van 1% wordt doorgaans door de koper betaalt. De inzetpremie wort over de inzetpremie berekent door de notaris of veilingmeester. Als de verkoper wel gunt is de koopovereenkomst een feit.

 

Veelgestelde vragen

ALGEMENE VRAGEN

Wat is de Vrijwillige Vastgoed Veiling?
De Vrijwillige Vastgoed Veiling is een andere manier van (ver)kopen van een pand. Door middel van een online veiling kunnen geïnteresseerden gedurende een vastgestelde periode via internet bieden op een pand. De bieder met het hoogste unieke bod wordt de koper.

Hoe werkt de Vrijwillige Vastgoed Veiling?
Als verkoper geef je aan dat je het pand wilt verkopen via de Vrijwillige Vastgoed Veiling. In samenwerking met je makelaar wordt de openbare veiling op internet in gang gezet. Potentiële kopers melden zich via de site van de Vrijwillige Vastgoed Veiling aan en kunnen gedurende een bepaalde tijd (de veilingperiode) een bod op je pand doen. De hoogste bieder wordt de koper van je pand.
Uiteraard vindt de veiling onder toezicht van een notaris plaats.

Wie is de Vrijwillige Vastgoed Veiling?
De Vrijwillige Vastgoed Veiling is opgericht in 2007, en heeft sindsdien meerdere veilingen georganiseerd waarop panden vrijwillig per opbod werden verkocht. Deze veilingen werden georganiseerd in het bijzijn van kopers en verkopers.

Waarom worden de veilingen nu per internet gedaan?
Om een nog groter publiek te bereiken is er voor gekozen om de veilingen per internet te gaan aanbieden. Daarnaast speelt ook het kostenaspect mee. Veilingen via internet zijn veel goedkoper te organiseren dan veilingen waarbij men fysiek aanwezig moet zijn.


VERKOPERSVRAGEN 
Hoe kan ik mijn pand aanmelden?
Je kunt je pand aanmelden door een e-mail te sturen naar info@horecatoppanden.nl

Kan iedereen zijn pand verkopen via Vrijwillige Vastgoed Veiling?

Ja, in principe kan iedereen een pand verkopen via de Vrijwillige Vastgoed Veiling.

Waarom zou ik mijn pand veilen?
Vrijwillige Vastgoed Veiling brengt je pand duidelijk onder de aandacht van potentiële kopers via diverse media. Mede daardoor is er een continue toestroom van belangstellenden en geïnteresseerden naar de website. Onder andere vanwege de lage ‘vanaf-prijs’ komen er via onze website veel kijkers/kopers op uw pand af. Met als resultaat serieuze biedingen op uw pand; biedingen die bovendien in een overzichtelijk kort tijdsbestek plaatsvinden. 

Hoe weet ik of de bieders serieus zijn?
Bieders moeten een verklaring tekenen alvorens ze tot de internetveiling worden toegelaten. Daarnaast dienen bieders zich vooraf te legitimeren.

Wat betekent de vanaf-prijs?
De vanaf-prijs is de prijs waarop de veiling start. Deze lage prijs trekt extra potentiële kopers.

 

Wat houdt de minimale verkoopprijs in? 
Het pand wordt niet verkocht als de minimale verkoopprijs tijdens de online veiling niet gepasseerd wordt. Als verkoper stel jij vooraf, in samenspraak met je makelaar, de minimumprijs vast. De bieders weten vooraf niet wat jij als minimale verkoopprijs hebt ingesteld.

Waarom moet ik een inzetpremie betalen?
De inzetpremie is alleen verschuldigd bij een succesvolle verkoop van het pand en wordt uitgekeerd aan de op-een-na-hoogste bieder op de online veiling. Het is aangetoond dat verkoopopbrengsten van panden hoger zijn indien er een inzetpremie wordt uitgekeerd omdat dit voor potentiële kopers een extra stimulans is om tot het uiterste te gaan.

Hoe weet ik of de online veiling volgens de regels en dus eerlijk verloopt?
De internetveiling staat onder direct toezicht van een notaris en veilingmeester.

Is het gebruikte veilingsysteem juridisch waterdicht?
Ja. Door de online veiling van de Vrijwillige Vastgoed Veiling komt een voorlopige (ver)koopprijs tot stand, die daarna schriftelijk in de koopovereenkomst wordt vastgelegd. Net als bij de traditionele manier van verkopen komt pas bij het tekenen van de koopovereenkomst door verkoper en koper een koop tot stand. De particuliere koper heeft na het tekenen van de koopovereenkomst nog recht op de wettelijke drie dagen bedenktijd en het financieringsvoorbehoud.

Moet ik het pand op de veilingdatum leeg opleveren?
Nee. Als verkoper bepaal je zelf wanneer je het pand wilt opleveren.

Wat zijn de kosten als ik een pand wil verkopen via Vrijwillige Vastgoed Veiling?
De verkoperskosten om het pand aan te melden voor de online veiling bedragen € 0,00 voor intake en reserveren van de veilingdatum, plaatsing op de internetsite van de Vrijwillige Vastgoed Veiling, veilingmeester en toezichthoudende notaris.
Bij succesvolle verkoop wordt aanvullend € 1.000,00 excl. BTW in rekening gebracht.
Hiervan is € 500,00 voor de op-een-na-hoogste bieder, als beloning voor diens inzet.
Je betaalt dus alleen kosten indien het pand daadwerkelijk wordt verkocht. Indien het pand via de veiling niet wordt verkocht ben je ook geen kosten verschuldigd.

Ik heb mijn pand nu via een makelaar te koop staan. Kan ik het pand alsnog via Vrijwillige Vastgoed Veiling verkopen?
Ja, dat kan. De Vrijwillige Vastgoed Veiling biedt alleen panden aan welke bij een makelaar te koop staan.

 

Ik heb mijn pand nog niet te koop staan bij een makelaar maar wil deze wel voor de veiling inschakelen. Kan dat?
Ja, het moet zelfs. De Vrijwillige Vastgoed Veiling biedt alleen panden aan welke bij een makelaar te koop staan.

 

Ik wil mijn pand via de Vrijwillige Vastgoed Veiling verkopen, maar hiervoor geen makelaar inschakelen. Kan dat?
Nee, dat kan niet. De Vrijwillige Vastgoed Veiling biedt alleen panden aan welke bij een makelaar te koop staan.

Moet mijn makelaar aangesloten zijn bij een bepaalde organisatie?
Nee, dat hoeft niet. Van makelaars verwachten wij dat zij deskundig en correct hun cliënt kunnen vertegenwoordigen. Hiervoor hoeven zij niet aangesloten te zijn bij bijvoorbeeld NVM, VBO of LMV.
Daarnaast verlangen wij niet van jou dat je overstapt naar een door ons aan te wijzen makelaar. Het pand kan via de online veiling worden verkocht in samenwerking met je eigen, vertrouwde, makelaar.

Wat kost het mij als het pand niet via de veiling wordt verkocht?
Wanneer het pand niet wordt verkocht via de veiling ben je geen kosten verschuldigd. Alleen als het pand via de online veiling wordt verkocht ben je kosten verschuldigd.

Wat zijn de kosten als ik het pand aanbied ter veiling maar voor de veiling het pand anders verkoop?.
Indien het pand succesvol wordt verkocht is € 500 excl. BTW verschuldigd, ongeacht of de verkoop voor, tijdens of na de internetveiling plaatsvond.

Wordt een object altijd verkocht op de veiling?
Nee, ook wij kunnen geen wonderen verrichten.  

Mijn vraag staat er niet bij, neem dan contact op info@horecatoppanden.nl. Wij beantwoorden je vraag graag.


KOPERSVRAGEN

Hoe kan ik een bod uitbrengen?
Je kunt bieden via het pand.


Wat is een statisch bod en wat is een automatisch bod?
Handmatig bod: Een handmatig bod is het eerstvolgend bod dat je uitbrengt op een pand. Je dient dan zelf het pand te volgen.
Automatisch bod: Wanneer je automatisch biedt kunt je het maximale bedrag bieden dat je voor de onroerende zaak wilt betalen. Dit bedrag is altijd geheim en alleen bij jou bekend. Wanneer iemand anders een bod doet zal het veilingsysteem automatisch het laagst mogelijke bod doen om de andere bieder te overbieden, tot het door jou opgegeven maximum. Pas als iemand anders een hoger bod doet dan jouw automatische bod ben je niet meer de hoogste bieder. Hiervan wordt je per e-mail op de hoogte gebracht.
Wanneer twee bieders een automatisch bod ingeven met een gelijk maximum zal het systeem die bieder voor laten gaan die als eerste het automatische bod met het betreffende maximum heeft ingegeven in het systeem. Wel krijgt de andere bieder een e-mail dat hij is overboden en een nieuw bod kan uitbrengen. Je kunt het automatisch bod ongedaan maken door deze te verwijderen. Uiteraard kun je naderhand opnieuw een bieding doen, zowel handmatig als automatisch.

Kan iedereen kopen op een veiling?
Ja. Iedereen kan, wel of niet geassisteerd door een makelaar, kopen op een veiling.

Ik ben makelaar. Kan ik voor mijn klant een bod uitbrengen?
Ja, dat kan.

Is kopen op een internetveiling geschikt voor iedereen?
Ja. Verkopers en kopers hebben dezelfde rechten die bij traditionele verkoop ook gelden. Kopers hebben recht op drie dagen bedenktijd en recht op een financieringsvoorbehoud.

Wat zijn de voordelen voor de koper?
Alle bieders hebben gelijke kansen en de internetveiling start op een lage vanaf-prijs. Het veilingsysteem geeft alle potentiële kopers de mogelijkheid om te bieden op panden waar men misschien in het verleden geen kans voor kreeg. Bieders hebben op de internetveiling inzicht in de biedingen van anderen, wat een voordeel is ten opzichte van de traditionele manier van verkopen.

Wat houdt de vanaf-prijs in?
De vanaf-prijs is de prijs waarop de veiling start. Deze lage prijs trekt extra potentiële kopers.

Wat houdt de minimale verkoopprijs in?
Het pand wordt niet verkocht als de minimale verkoopprijs tijdens de online veiling niet gepasseerd wordt. Als verkoper stel jij vooraf, in samenspraak met je makelaar, de minimumprijs vast. De bieders weten vooraf niet wat de minimale verkoopprijs is.

Hoe weet ik of de online veiling volgens de regels en dus eerlijk verloopt?
De internetveiling staat onder direct toezicht van een notaris en een veilingmeester.

Is het gebruikte veilingsysteem juridisch waterdicht?
Ja. Via de online veiling van de Vrijwillige Vastgoed Veiling komt een voorlopige (ver)koopprijs tot stand, die daarna schriftelijk in de koopovereenkomst wordt vastgelegd. Net als bij de traditionele manier van verkopen komt pas bij het tekenen van de koopovereenkomst door verkoper en koper een koop tot stand. De particuliere koper heeft na het tekenen van de koopovereenkomst nog recht op de wettelijke drie dagen bedenktijd en het financieringsvoorbehoud. De Vrijwillige Vastgoed Veiling koopt of verkoopt zelf geen panden en treedt niet op als makelaar. Wij faciliteren het platform tot verkoop.

Kan ik als koper een voorbehoud tot financiering maken of heb ik recht op de wettelijke bedenktermijn?.
Ja. Als koper op een veiling kun je een voorbehoud van financiering maken. Wel verdient het aanbeveling om vooraf bij een financiële instantie te informeren wat je mogelijkheden zijn. Als particulier heb je tevens recht op de wettelijke bedenktermijn van 3 dagen.

Wat kost het kopen op een veiling?.
Bij succesvolle aankoop van een pand via de online veiling is de koper een bedrag van € 500,00 excl. BTW verschuldigd aan de Vrijwillige Vastgoed Veiling. 
Daarnaast zijn o.a. overdrachtsbelasting, notariskosten en courtage van de eventuele aankopende makelaar verschuldigd.

Waarom wordt er een inzetpremie uitgekeerd?
Als een soort beloning voor het werk (bezichtigen, bieden, etcetera) en risico wat de op-een-na-hoogste-bieder heeft gelopen. Daarnaast is het een stimulans voor de koper om tot het uiterste te gaan met zijn biedingen.

Wordt de inzetpremie altijd uitbetaald?
Niet altijd. De inzetpremie wordt alleen uitbetaald bij succesvolle verkoop en afname van het pand.

Hoe blijf ik op de hoogte van het veilingaanbod?
Je kunt je kosteloos abonneren op de nieuwsbrief van Horecatoppanden.nl.

De Vrijwillige Vastgoed Veiling bied ook buitenlands onroerend goed aan. Zijn de voorwaarden hiervoor gelijk?
In grote lijnen is de veiling van buitenlands onroerend goed gelijk aan de veiling van Nederlands onroerend goed. De in Nederland gebruikelijke 3 dagen bedenktermijn en het voorbehoud van financiering zijn echter niet standaard van toepassing, maar moeten vooraf schriftelijk worden overeengekomen met de verkoper of de verkopend makelaar.

Kunnen buitenlandse panden ook bezichtigd worden?
Ja, uiteraard kunnen ook deze panden bezichtigd worden. Hiervoor maak je een afspraak met de verkopende makelaar die je verder kan informeren. Om bezichtigingen mogelijk te maken is de veilingperiode van buitenlandse panden over het algemeen langer dan die van Nederlandse panden.

 

 Zijn er nog vragen laat het ons weten via info@horecatoppanden.nl